Uniwersytet Warszawski Jakość kształcenia. Proces boloński

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształceniaNa uczelni działa wewnętrzny system zapewnia jakości kształcenia. W 2007 roku powstał Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia i zespoły w poszczególnych jednostkach. Powołano Biuro ds. Jakości Kształcenia oraz Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia. Ocenie i poprawie warunków pracy i studiowania służą organizowane od 2008 roku ankiety ogólnouniwersyteckie.

 

Oceny komisji akredytacyjnych

Jakość edukacji na UW oceniana jest obecnie przez Polską Komisję Akredytacyjną  (do 2011 roku oceny przyznawała Państwowa Komisja Akredytacyjna) oraz Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną. PKA przyznaje oceny programowe (dla kierunków) i instytucjonalne (dla jednostek). Aktualne informacje na temat akredytacji publikowane są w corocznych sprawozdaniach rektora UW.

 

Do tej pory ocenę wyróżniającą przyznano:

  • 6 programom studiów: dziennikarstwu i komunikacji społecznej (2011), chemii (2011), prawu (2012), politologii (2013), zarządzaniu (2010), psychologii (2016)
  • Wydziałowi Fizyki (2012) oraz Wydziałowi Matematyki, Informatyki i Mechaniki (2013).

Kierunki z dotacją projakościową MNiSWMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowało w 2015 roku konkurs na dotację projakościową dla jednostek spełniających dwa warunki: posiadających kategorią A lub A+ Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz prowadzących studia ocenione przez PKA w latach 2012-2014 jako wyróżniające.

 

Dotację projakościową otrzymały:

  • Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych dla kierunku politologia,
  • Wydział Prawa i Administracji dla kierunku prawo.

System monitorowania losów absolwentówOd 2011 roku Uniwersytet prowadzi badania poświęcone losom swoich absolwentów na rynku pracy. System monitorowania ich losów stworzyła Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia. Na podstawie doświadczeń Uniwersytetu PEJK opracował także narzędzie dla innych polskich uczelni. Internetowy system ELA – Ekonomiczne Losy Absolwentów został uruchomiony prze MNiSW w maju 2016 roku.

Więcej o monitoringu losów absolwentów UW

 

Dofinansowania dla kierunków studiów (MNiSW, NCBR)

  • W latach 2008-2013 organizowane były konkursy na tzw. kierunki zamawiane, aby wspierać prowadzenie na uczelniach studiów matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Najpierw program prowadziło MNiSW, a później NCBR. Uniwersytet otrzymał ponad 50 mln zł, wyróżnionych zostało 10 kierunków: chemia, fizyka, matematyka, informatyka, zastosowanie fizyki w biologii i medycynie, inżynieria nanostruktur, energetyka i chemia jądrowa, biotechnologia medyczna, biotechnologia, ochrona środowiska.
  • W 2013 roku NCBR zorganizowało konkurs dla programów  wspierających rozwój uczelni. Centrum wybrało projekty, które mogą zwiększyć liczbę absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy oraz zawierają elementy współpracy międzynarodowej. W grupie wniosków ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do wsparcia finansowego znalazły się 3 projekty UW, na łączną kwotę ponad 5 mln zł: Warszawska Szkoła Analizy Danych, Nauczanie dwujęzyczne. Studia II stopnia w języku angielskim, Geologia stosowana do przemysłu.
  • Obecnie NCBR organizuje konkursy dla uczelni w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie zdobyło dotychczas 10 projektów edukacyjnych UW.

 

Fundusz Innowacji Dydaktycznych

Fundusz powstał w 2004 roku, roczny budżet programu to ponad milion złotych. Wsparcie otrzymało już około 150 projektów. Dzięki FID sfinansowano organizację nowych ćwiczeń laboratoryjnych i warsztatów, kursów e-learningowych oraz obcojęzycznych konwersatoriów, zakup nowoczesnego wyposażenia do laboratoriów, stworzenie innowacyjnych pomocy dydaktycznych – platform internetowych, materiałów multimedialnych. Jednostki uniwersyteckie mogą przeznaczyć więcej środków na nowe, interesujące programy studiów.

 

Proces boloński

Promowanie jakości kształcenia to także jedno z głównych założeń procesu bolońskiego. Jego elementem jest również wspieranie współpracy międzynarodowej i mobilności studentów, naukowców i pracowników administracji, poprzez udział w programach typu Erasmus + oraz tworzenie kierunków obcojęzycznych. Zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie. Uniwersytet rozwija także studia podyplomowe. Na uczelni wprowadzono trójstopniowy podział studiów i punktację ECTS.

Zobacz więcej

 

Wiele uwagi poświęcono rozwiązaniom, które mają umożliwić porównywanie otrzymywanych w różnych krajach dyplomów: przede wszystkim dostosowano nauczanie do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji pozwalających odnieść etapy polskiej edukacji do Europejskich Ram Kwalifikacji. Proces ten trwał na Uniwersytecie 2 lata – od 2010 do 2012 r. Dzięki wprowadzeniu na polskich uczelniach KRK zniesiono centralną listę kierunków studiów i towarzyszących im ramowych treści kształcenia.

 

W latach 2012-2013 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizowało konkursy na najlepsze programy studiów zgodne z KRK oraz najbardziej zaawansowane systemy poprawy jakości kształcenia. Wśród laureatów znalazło się 5 uniwersyteckich jednostek: Instytut Historyczny, Instytut Socjologii, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, Wydział Chemii oraz Wydział Fizyki.

Więcej o kształceniu

Przydatne kontakty i linki:

Pełnomocnik Rektora UW ds. jakości kształcenia
a.janiak-jasinska(at)uw.edu.pl

 

Biuro ds. Jakości Kształcenia

ul. Karowa 18, pok. 203

00-324 Warszawa

tel. 22 55 24072

bjk(at)adm.uw.edu.pl

www.bjk.uw.edu.pl

 

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia

ul. Karowa 18, pok. 202

00-324 Warszawa
tel. 22 55 23 343
fax 22 55 23 342
pejk(at)uw.edu.pl

www.pejk.uw.edu.pl

 

Proces boloński na UW  

Pełnomocnik Rektora UW ds. realizacji Procesu Bolońskiego

i organizacji nauczania języków obcych

Krakowskie Przedmieście 32

00-927 Warszawa

tel. 22 55 21 403

fax 22 55 21 401

procesbolonski(at)uw.edu.pl

www.procesbolonski.uw.edu.pl

 

Komisje akredytacyjne

Polska Komisja Akredytacyjna

www.pka.edu.pl

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna

www.uka.amu.edu.pl

 

Uniwersytet Warszawski uczestniczy w realizacji projektu PASCL (Peer Assessment of Student Centred Learning) wspieranego przez Komisję Europejską i Lifelong Learning Programme. W skład konsorcjum projektu wchodzi ESU (European Students Union), UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe), Uniwersytet Jyväskylä, CEU (Central European University), Melius oraz Knowledge Innovation Centre. http://pascl.eu