Do 15 września rektor UW powoła członków pierwszych Rad Naukowych Dyscyplin. Kryteria, które muszą spełnić kandydaci, zostały określone w uchwale Senatu UW. Pracownicy uniwersytetu, którzy spełniają co najmniej cztery kryteria wymienione w uchwale, mogą do 15 sierpnia zgłosić swoją kandydaturę do RND. Osoby powołane przez rektora będą stanowić do 1/3 składu rad. Pozostali członkowie zostaną wybrani w wyborach.

Rady Naukowe Dyscyplin to nowe organy uniwersyteckie, których zadaniem będzie m.in.: nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, ustalanie kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich oraz koordynowanie działań związanych z przygotowaniem ewaluacji działalności naukowej uczelni w ramach danej dyscypliny. Skład, kompetencje i tryb prac Rad Naukowych Dyscyplin został określony w nowym Statucie Uniwersytetu Warszawskiego (paragrafy 47-54).

 

Zgodnie ze Statutem w skład Rad Naukowych Dyscyplin wchodzić będzie od 25 do 50 osób. Do 1/3 członków powoła rektor. Pozostali członkowie będą wyłaniani w drodze wyborów.

 

Podczas posiedzenia 26 czerwca 2019 roku Senat UW przyjął uchwałę w sprawie kryteriów, które będą brane pod uwagę przy powoływaniu przez rektora członków pierwszych Rad Naukowych Dyscyplin (Uchwała nr 450 Senatu UW z 26 czerwca 2019 r.).

Obecnie trwają prace nad wyłonieniem listy pracowników UW, którzy spełniają te kryteria. Analizowane są bazy bibliometryczne, listy przyznanych grantów czy opieki promotorskiej. Jednocześnie w celu zapewnienia pełnej transparentności każdy pracownik, który spełnia co najmniej cztery kryteria wymienione w uchwale nr 450 Senatu UW, może do 15 sierpnia 2019 roku zgłosić swoją kandydaturę do Rady Naukowej Dyscypliny – dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych.

Zgłaszanie kandydatur

Pracownicy, którzy spełniają co najmniej cztery kryteria wymienione w uchwale nr 450 Senatu UW, mogą do 15 sierpnia 2019 roku zgłosić swoją kandydaturę do Rady Naukowej Dyscypliny na adres wyboryRND@adm.uw.edu.pl. W zgłoszeniu należy wskazać kryteria z uchwały Senatu wraz z uzasadnieniem/potwierdzeniem ich spełnienia. Forma potwierdzenia (uzasadnienia) powinna jednoznacznie przesądzać o spełnieniu danego kryterium. Samo oświadczenie będzie w tym przypadku niewystarczające.