Dorobek publikacyjny, kierowanie projektami naukowymi finansowanymi ze źródeł krajowych i europejskich, mobilność międzynarodowa – takie kryteria będą brane pod uwagę przy powoływaniu przez rektora członków pierwszych rad naukowych dyscyplin. Uchwałę w tej sprawie przyjął Senat UW podczas posiedzenia 26 czerwca.

Rady naukowe dyscyplin to nowe organy uniwersyteckie, których zadaniem jest m.in.: nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, ustalanie kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich, prowadzenie postępowań nostryfikacyjnych, koordynowanie działań związanych z przygotowaniem ewaluacji działalności naukowej uczelni w ramach danej dyscypliny oraz przedstawianie Senatowi oceny poziomu badań w danej dyscyplinie w odniesieniu do standardów międzynarodowych.

 

Rady zajmą się także ustaleniem kryteriów, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani do rady przez rektora. W przypadku pierwszych rad uczelni kryteria te określił Senat UW.

 

Zgodnie z nowym Statutem UW kadencja rady trwa 4 lata, a w jej skład wchodzi od 25 do 50 osób. Do 1/3 członków powołuje rektor. Pozostali są wyłaniani w drodze wyborów.