Prawie 58 tys. rejestracji, ponad 30 tys. kandydatów, w tym 2 tys. z zagranicy – 20 lipca ogłoszono wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie, a także część pozostałych studiów na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024. Najbardziej popularnym programem studiów ze względu na liczbę osób na jedno miejsce jest kierunek lekarski.

W systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów na Uniwersytecie Warszawskim zarejestrowało się do tej pory ponad 30 tys. kandydatów, którzy dokonali niemal 58 tys. rejestracji (w tym na studia I stopnia i jednolite magisterskie: 52 832, a na studia II stopnia: 4922). 

Najwięcej zapisów dokonano na kierunki: 
 • psychologia (Psychology), stacjonarne, jednolite magisterskie (3163 osoby); 
 • zarządzanie, stacjonarne, I stopnia (3027); 
 • ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria, stacjonarne, I stopnia (2946); 
 • filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture), stacjonarne, I stopnia (2410); 
 • zarządzanie finansami i rachunkowość, stacjonarne, I stopnia (2127).

 

Najwięcej kandydatów na jedno miejsce było na kierunkach:
 • lekarskim, stacjonarne, jednolite magisterskie (30,17 osób na jedno miejsce);
 • orientalistyka – koreanistyka, stacjonarne, I stopnia (24,45);
 • filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture), stacjonarne, I stopnia (16,28);
 • psychologia (Psychology), stacjonarne, jednolite magisterskie (15,66);
 • orientalistyka – japonistyka, stacjonarne, I stopnia (14,57).

Są to cząstkowe wyniki dotyczące jedynie rekrutacji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie – wciąż trwają jeszcze zapisy na część studiów niestacjonarnych I stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz część kierunków II stopnia. Informacje dotyczące terminów rekrutacji i ogłoszenia jej wyników znajdują się w opisach poszczególnych kierunków na stronie IRK oraz w załączniku nr 4 do uchwały nr 147 Senatu UW z 18 maja 2022 roku, która dostępna jest na stronie Biura ds. Rekrutacji w zakładce „Akty prawne”. Lista aktualnie dostępnych kierunków w ramach rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 znajduje się na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

 

Składanie dokumentów

Dokumenty od kandydatów zakwalifikowanych na studia będą przyjmowane przez komisje rekrutacyjne na wydziałach i w jednostkach od 21 lipca. Informacje o dokładnej dacie, godzinie i miejscu złożenia dokumentów znajdują się na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK.

Harmonogram przyjmowania dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia:
 • I termin: 21, 24–25 lipca
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I terminie): 26–27 lipca
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w II terminie): 28, 31 lipca
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Informacje na temat wymaganych dokumentów >>

Harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie Biura ds. Rekrutacji >>

Nowe kierunki studiów

Wśród nowych kierunków studiów na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024 znajdują się:

 • Applied Multilingual and Multicultural Studies, stacjonarne, II stopnia (studia w języku angielskim);
 • biofizyka, stacjonarne, I stopnia;
 • Quantum Physics and Chemistry – Individual Research Studies, stacjonarne, II stopnia (studia w języku angielskim);
 • geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii, stacjonarne, I stopnia;
 • kierunek lekarski, stacjonarne, jednolite magisterskie;
 • Language Science and Technology, stacjonarne, II stopnia (studia w języku angielskim);
 • Social and Public Policy, stacjonarne, I stopnia (studia w języku angielskim);
 • cyberbezpieczeństwo, stacjonarne, II stopnia;
 • polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze, stacjonarne, II stopnia;
 • polityka publiczna, stacjonarne, II stopnia;
 • nanoinżynieria, stacjonarne, II stopnia (rekrutacja od semestru letniego);
 • History of Ancient Mediterranean Civilizations, stacjonarne, II stopnia (studia w języku angielskim);
 • EU Energy and Climate Law, stacjonarne, II stopnia (studia w języku angielskim).

Najbardziej popularnymi spośród nowych programów były kierunek lekarski (30 kandydatów na jedno miejsce), geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii (5), Social and Public Policy (2).

 

Kierunek lekarski

W tym roku po 70 latach przerwy na UW powróci nauczanie na kierunku lekarskim. 10 stycznia rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak złożył wniosek do Ministra Edukacji i Nauki o wyrażenie zgody na utworzenie i uruchomienie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024.

 

16 listopada 2022 roku na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego jednomyślnie został przyjęty program studiów na kierunku lekarskim. Zgodnie z założonym planem kształcenie przyszłych lekarzy na UW rozpocznie się od roku akademickiego 2023/2024. Minister zdrowia przekazał uczelni symboliczny czek opiewający na kwotę 40 mln zł obligacji skarbowych na działania związane z utworzeniem studiów na kierunku lekarskim.

 

Złożony wniosek Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał pozytywne opinie Ministra Zdrowia oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Na tej podstawie 11 lipca Minister Edukacji i Nauki wyraził zgodę na utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Program studiów na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Warszawskim wyróżnia nacisk położony na rozwój naukowy studentów, m.in. przez wdrażanie nauczania na podstawie wiedzy praktycznej, bezpośredni kontakt z pacjentem i zastosowanie praktyki klinicznej od początku studiów oraz unikalny na skalę krajową element kształcenia, jakim będzie obowiązkowy udział każdego studenta w co najmniej jednym projekcie naukowo-badawczym w sześcioletnim cyklu kształcenia.

 

Kolejny wyróżnik kierunku lekarskiego stanowi nacisk na wykorzystanie w ramach prowadzonego kształcenia nowych technologii. Niezmiernie istotnym innowacyjnym elementem programu jest także realizacja nowego podejścia do kształcenia lekarzy zgodnego z ideą humanizacji medycyny, wzmacniającej m.in. aspekty komunikacji z pacjentem, kompleksowego podejścia do pacjenta i jego bezpieczeństwa, współpracy zespołowej w ramach różnych grup zawodowych w systemie ochrony zdrowia.

Informacje o rekrutacji na kierunek lekarski znajdują się na stronie IRK UW >>

 

Kandydaci z zagranicy

Dotychczas w rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 wzięły udział ponad 2 tys. kandydatów z zagranicy, którzy dokonali łącznie ponad 2,9 tys. rejestracji. Najwięcej kandydatów pochodzi z Ukrainy (545), Białorusi (397), Azerbejdżanu (138), Turcji (138) i Chin (131).

Obcokrajowcy najchętniej rejestrowali się na kierunki: 
 • Finance, International Investment and Accounting, stacjonarne, I stopnia (215 zapisów);
 • filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture), stacjonarne, I stopnia (170);
 • Undergraduate Programme in International Relations, stacjonarne, I stopnia (169);
 • informatyka, stacjonarne, I stopnia (134);
 • zarządzanie, stacjonarne, I stopnia (121);
 • psychologia (Psychology), stacjonarne, jednolite magisterskie (111).
Rekrutacja dla kandydatów z Ukrainy

Tak jak w roku poprzednim, określono limity miejsc na poszczególnych kierunkach studiów wyłącznie dla obywateli Ukrainy, przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy od 24 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. W roku akademickim 2023/2024 dostępnych będzie łącznie niemal 1000 takich miejsc. Szczegółowe informacje znajdują się w uchwale nr 258 Senatu UW z 19 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 147 Senatu UW z 18 maja 2022 roku w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024.

 

Kandydaci z Ukrainy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Warszawskim poprzez przygotowany przez UW we współpracy z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji (MUCI) ogólnopolski system Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy.

 

Według wstępnych wyników kandydaci z Ukrainy dokonali łącznie ponad 660 rejestracji na studia na UW, w tym ponad 630 na studia I stopnia i jednolite magisterskie.