11 lipca Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję, zgodnie z którą Uniwersytet Warszawski otrzymał pozwolenie na utworzenie kierunku lekarskiego. Pierwsi studenci medycyny rozpoczną naukę 1 października.

10 stycznia rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak złożył wniosek do Ministra Edukacji i Nauki o wyrażenie zgody na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024.

 

Złożony wniosek Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał pozytywne opinie Ministra Zdrowia oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Na tej podstawie 11 lipca Minister Edukacji i Nauki wyraził zgodę na utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Limit miejsc na rok akademicki 2023/2024 wynosi 60 osób. Rejestracja kandydatów na kierunek lekarski trwała do 12 lipca.

 

Według ogłoszonych 20 lipca wyników pierwszej tury rekrutacji na studia kierunek lekarski był najpopularniejszym ze względu na liczbę osób na jedno miejsce (30,15).

 

Powrót medycyny na UW

Wydział Lekarski istniał na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816–1949, ale jego tradycja sięga 1809 roku, w którym utworzono w Warszawie obok Szkoły Prawa także Szkołę Lekarską. Wydział Lekarski był jednym z pięciu pierwszych wydziałów uczelni. Program studiów na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Warszawskim wyróżnia nacisk położony na rozwój naukowy studentów, m.in. przez wdrażanie nauczania na podstawie wiedzy praktycznej, bezpośredni kontakt z pacjentem i zastosowanie praktyki klinicznej od początku studiów oraz unikalny na skalę krajową element kształcenia, jakim będzie obowiązkowy udział każdego studenta w co najmniej jednym projekcie naukowo-badawczym w sześcioletnim cyklu kształcenia.

 

Kolejny wyróżnik kierunku lekarskiego stanowi nacisk na wykorzystanie w ramach prowadzonego kształcenia nowych technologii. Z tego względu kształcenie będzie oparte na współpracy oraz wykorzystywaniu unikalnej i specjalistycznej bazy laboratoryjnej, dydaktycznej oraz wyposażenia innych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego zarówno w zakresie nauk podstawowych, przedklinicznych, jak i klinicznych. Kształcenie kliniczne realizowane będzie w nowoczesnych, warszawskich placówkach medycznych.

 

Niezmiernie istotnym innowacyjnym elementem programu jest także realizacja nowego podejścia do kształcenia lekarzy zgodnego z ideą humanizacji medycyny, wzmacniającej m.in. aspekty komunikacji z pacjentem, kompleksowego podejścia do pacjenta i jego bezpieczeństwa, współpracy zespołowej w ramach różnych grup zawodowych w systemie ochrony zdrowia. Partnerami Uniwersytetu Warszawskiego w realizacji kształcenia na kierunku lekarskim są Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy pełniący funkcję partnera wiodącego, a ponadto także m.in. Warszawski Szpital Południowy, LUX MED oraz CenterMed Warszawa.

 

Kształcenie przyszłych lekarzy

Od 1 października 2023 roku kształcenie na Wydziale Medycznym odbywać się będzie na kierunku lekarskim na studiach stacjonarnych. W przyszłości planowane jest uruchomienie studiów prowadzonych w języku angielskim, a także kolejnych kierunków studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

 

W pierwszych latach funkcjonowania Wydział Medyczny będzie zlokalizowany w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, przy ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie. Docelowo na potrzeby działalności Wydziału Medycznego zaplanowano powstanie odrębnego budynku dydaktycznego. W przyszłości Uniwersytet będzie dążył do rozwoju własnej infrastruktury klinicznej dla Wydziału Medycznego.

Rejestracja kandydatów na studia na kierunku lekarskim trwała do 12 lipca.

 

Więcej informacji: www.medycyna.uw.edu.pl, Facebook.com/Uniwersytet Warszawski Wydział Medyczny