Polska Komisja Akredytacyjna oraz Minister Zdrowia wydali pozytywne opinie w sprawie utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Rozpoczęcie kształcenia przyszłych lekarzy na UW planowane jest od 1 października 2023 roku.

10 stycznia rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak złożył wniosek do Ministra Edukacji i Nauki o wyrażenie zgody na utworzenie i uruchomienie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024.

 

Złożony wniosek został przygotowany przez zespoły związane z projektowaniem rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim: Zespół ds. Infrastruktury medycznej oraz Zespół ds. opracowania programu studiów na kierunku lekarskim. Zostały one powołane na mocy zarządzenia nr 47 rektora UW z 11 kwietnia 2022 roku.

 

W sprawie wniosku Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącego kierunku lekarskiego pozytywne opinie wydali Minister Zdrowia w dniu 22 maja 2023 roku oraz Polska Komisja Akredytacyjna w dniu 29 czerwca 2023 roku.

 

Program studiów na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Warszawskim wyróżnia nacisk położony na rozwój naukowy studentów, m.in. przez wdrażanie nauczania na podstawie wiedzy praktycznej, bezpośredni kontakt z pacjentem i zastosowanie praktyki klinicznej od początku studiów oraz unikalny na skalę krajową element kształcenia, jakim będzie obowiązkowy udział każdego studenta w co najmniej jednym projekcie naukowo-badawczym w 6-letnim cyklu kształcenia.

 

Kolejny wyróżnik kierunku lekarskiego stanowi nacisk na wykorzystanie w ramach prowadzonego kształcenia nowych technologii. Z tego względu kształcenie będzie oparte na współpracy oraz wykorzystywaniu unikalnej i specjalistycznej bazy laboratoryjnej, dydaktycznej oraz wyposażenia innych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego zarówno w zakresie nauk podstawowych, przedklinicznych, jak i klinicznych. Kształcenie kliniczne realizowane będzie w nowoczesnych, warszawskich placówkach medycznych.

 

Niezmiernie istotnym innowacyjnym elementem programu jest także realizacja nowego podejścia do kształcenia lekarzy zgodnego z ideą humanizacji medycyny, wzmacniającej m.in. aspekty komunikacji z pacjentem, kompleksowego podejścia do pacjenta i jego bezpieczeństwa, współpracy zespołowej w ramach różnych grup zawodowych w systemie ochrony zdrowia.