Realizując Human Resources Strategy for Researchers, UW zapewnia możliwości rozwoju kariery naukowej wszystkim swoim badaczom – również doktorantom. W ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) mogą oni skorzystać z wielu ścieżek wsparcia oraz doskonalenia umiejętności przydatnych w pracy badawczej, a także działalności zawodowej i społecznej.

Działania skierowane do doktorantów w ramach Programu ZIP pomagają w:

  • zintensyfikowaniu ich współpracy z ekspertami z różnych stron świata oraz nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów naukowych i zawodowych, a także tworzeniu międzynarodowych zespołów badawczych;
  • zapewnianiu warunków do realizacji ambitnych planów badawczych doktorantów oraz przygotowywania rozpraw doktorskich zgodnie z założonym harmonogramem i w planowanym terminie;
  • podnoszeniu kompetencji badawczych doktorantów poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach oferowanych przez wiodące na świecie ośrodki naukowe, w szkołach letnich organizowanych przez UW i w pracach międzynarodowych zespołów badawczych;
  • rozwoju kompetencji językowych, cyfrowych, dydaktycznych, popularyzatorskich, przedsiębiorczych i społecznych, przydatnych w pracy naukowej, działalności zawodowej i życiu społecznym;
  • tworzeniu nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia doktorantów, które łączą wiedzę i metody badawcze specyficzne dla różnych dziedzin nauki, a także inspirują do podejmowania innowacyjnych badań.

Wśród podjętych dotychczas działań można wyróżnić:

Program wyjazdów zagranicznych doktorantów UW w celach naukowych i dydaktycznych

Mogą wziąć w nim udział doktoranci wszystkich lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz kształcący się w szkołach doktorskich. Program daje możliwość otrzymania dofinansowania wypłacanego w formie stypendium wyjazdowego oraz pełnego finansowania kosztów podróży. 

 

– Dofinansowanie jest przyznawane na wyjazd o charakterze naukowym lub dydaktycznym, np. na zagraniczną uczelnię lub do instytutu badawczego. W jego trakcie doktorant może prowadzić własne badania naukowe, np. kwerendę biblioteczną lub archiwalną, odbyć staż czy uczestniczyć w szkole letniej. Dofinansowanie nie jest przyznawane na udział w konferencjach naukowych, jednak podczas wyjazdu doktorant może opłacić ze stypendium wszystkie koszty udziału w wydarzeniu – tłumaczy Maksymilian Sas, koordynator Centrum Wsparcia Dydaktyki UW.

 

Dofinansowany wyjazd nie może być krótszy niż 14 dni ani dłuższy niż 28 dni. W przypadku dłuższego pobytu za granicą doktorant może otrzymać finansowanie kosztów biletów na podróż powrotną.

 

Na przełomie listopada i grudnia odbędzie się IV tura konkursu na dofinansowanie wyjazdów, z której będzie można zrealizować wyjazd zagraniczny w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023.

Program stypendialny „Zwiększenie mobilności doktorantów UW”

Dzięki niemu doktoranci mają szansę na wsparcie finansowe w postaci miesięcznego stypendium o wartości 2 tys. zł, wypłacanego przez dwa lata. Warunkiem jest zwiększenie mobilności krajowej i zagranicznej poprzez uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych oraz szkołach letnich. Minimalny czas przebywania za granicą w celach naukowych i dydaktycznych wynosi osiem tygodni.

 

Istnieje też możliwość wypłaty jednorazowej transzy stypendium o wartości 12 tys. zł w przypadku wywiązania się stypendysty z obowiązku złożenia pracy dyplomowej i uzyskania stopnia doktora w terminie.

 

– W drodze konkursowej na podstawie oceny planów mobilności naukowej doktoranta i oceny wykonalności projektu doktorskiego wyłoniono 51 stypendystów z różnych dyscyplin naukowych. Pomimo pandemii niemal wszyscy stypendyści wywiązali się z obowiązków stypendialnych dotyczących mobilności naukowej. Ponad połowa uzyskała już stopnie doktora – mówi dr Agnieszka Janiak-Jasińska, zastępca kierownika ds. dydaktycznych w Programie ZIP.

Program zintegrowanego kształcenia doktorantów UW

Realizowany jest od początku roku akademickiego 2018/2019. W jego ramach organizowane są zajęcia ogólnouniwersyteckie przeznaczone wyłącznie dla doktorantów (zarówno uczestników studiów doktoranckich, jak i doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich).

 

– Tematyka dotychczas zorganizowanych zajęć koncentrowała się przede wszystkim na rozwoju kompetencji miękkich oraz umiejętności dydaktycznych, popularyzatorskich, językowych, informatycznych i innych, przydatnych w działalności naukowej oraz na rynku pracy, niezwiązanych wprost ze studiowaną dyscypliną naukową – tłumaczy Maksymilian Sas.

 

Każde zajęcia podlegają ewaluacji (badania ankietowe po ich zakończeniu), dzięki której można ocenić, czy spełniają one oczekiwania uczestników.

 

Na zajęcia mogą się zapisywać osoby reprezentujące dowolne dyscypliny naukowe (rejestracja odbywa się za pomocą tzw. rejestracji żetonowej). Znaczna część zajęć jest prowadzona w języku angielskim, dzięki czemu mogą w nich brać udział również doktoranci-cudzoziemcy.

 

– Od czasu wybuchu pandemii COVID-19 zdecydowana większość zajęć była realizowana w trybie zdalnym. Pierwsza rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w roku akademickim 2022/2023 zostanie przeprowadzona w drugiej połowie października, a pierwsze zajęcia ruszą od listopada  – mówi Maksymilian Sas.

 

Program będzie realizowany także w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023.

 

Jednym z elementów Programu jest także oferta doktoranckich szkół letnich, krajowych i międzynarodowych. – Pomimo pandemii przeprowadzono dotychczas dziewięć szkół letnich dla doktorantów, zarówno z obszaru badań humanistycznych, jak i ścisłych oraz przyrodniczych – dodaje dr Agnieszka Janiak-Jasińska.

Nowy program kształcenia doktorantów Quantitative Psychology and Economics 

W ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020 uruchomiono interdyscyplinarny program kształcenia doktorantów pozwalający na prowadzenie badań w zakresie psychologii, nauk ekonomicznych i matematyki. Rokrocznie UW w ramach rekrutacji do szkół doktorskich oferuje 15 miejsc dla doktorantów zainteresowanych ideą badań nad psychologicznymi uwarunkowaniami decyzji ekonomicznych.