Uniwersytet Warszawski Wymiana akademicka

Wyjazdy – przyjazdyStudenci, doktoranci oraz pracownicy UW chętnie korzystają z możliwości wyjazdów na zagraniczne uczelnie. W 2015 roku 7,4 tys. osób z uczelni wyjechało w celach naukowych za granicę, a 5,4 tys. przyjechało na UW. Dotyczy to wszystkich wyjazdów i przyjazdów − zarówno studentów, jak i pracowników − które trwały do jednego roku akademickiego.

 

Studenci zagraniczni

4,2 tys.obcokrajowców kształciło się w 2015 roku na Uniwersytecie na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich, a także w ramach wymiany stypendialnej. Najwięcej cudzoziemców pochodziło z Ukrainy, Białorusi, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Francji, Turcji, Chin, Rosji oraz Litwy.

 

Wymiana zagraniczna studentów, doktorantów i pracowników UW odbywa się w ramach:

  • europejskiego programu Erasmus +. Studentom daje on możliwość wyjazdu na część studiów za granicę oraz umożliwia odbycie praktyk m.in. w ośrodkach kultury, muzeach, kancelariach prawnych, organizacjach pozarządowych czy też przedsiębiorstwach. Z możliwości wyjazdu korzystają też pracownicy. Ci, którzy zajmują się dydaktyką, mogą poprowadzić za granicą wykłady, a osoby z uczelnianej administracji mają okazję dowiedzieć się, jak wygląda praca na innych uczelniach;

Zobacz więcej

 

Erasmus +

Program Erasmus+ wystartował 1 stycznia 2014 roku. Ma on za zadanie wspierać edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Zastąpił on dotychczasowe programy europejskie, m.in. Młodzież w działaniu, Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet, a także LLP Erasmus − studia i praktyki. W tym ostatnim UW był najaktywniejszą polską uczelnią. Za udział w wymianie otrzymaliśmy wiele nagród, m.in. Złotego Erazma, wyróżnienie w konkursie Erasmus Success Story oraz tytuł uczelni przyjaznej mobilności (Dane dotyczące udziału UW w LLP Erasmus).

 

W grudniu 2013 roku Komisja Europejska przyznała UW Kartę Uczelni Erasmus, dającą prawo ubiegania się o fundusze unijne z programu Erasmus+ w latach 2014-2020 (Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 – ECHE).

 

Uniwersytet realizuje w ramach programu dwa projekty: „Mobilność edukacyjna z krajami programu” oraz „Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi”. Ten drugi obejmuję wymianę studentów i pracowników z uczelniami z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Izraela, Jordanii, Maroka, Palestyny, RPA, Serbii.

 

Uczelnie spełniające wymogi udziału w programie Erasmus+ mogą ubiegać się o dodatkowe środki na mobilność. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+, przyznaje finansowanie z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS). Uniwersytet prowadzi wymianę w ramach obu ścieżek.

 

Wymiana krajowa − poMOST między uczelniami

Na europejskim programie stypendialnym Erasmus wzorowany jest jego krajowy odpowiednik, czyli program MOST. Daje on studentom oraz doktorantom możliwość spędzenia jednego lub dwóch semestrów studiów na jednej z 29 polskich uczelni. Jednym z największych atutów programu jest to, że stypendysta MOST-u może tworzyć indywidualny plan zajęć. Kwalifikacją kandydatów zajmuje się biuro Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnejrekrutacja odbywa się przez internet.

 

UW jest jedną z najchętniej odwiedzanych uczelni przez stypendystów MOST-u. W 2015 roku przyjechało tu 121 stypendystów, a z UW na inne krajowe uczelnie wyjechało 35 studentów.

Więcej o współpracy

Przydatne kontakty i linki:

Biuro Współpracy z Zagranicą 

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

tel. 22 55 24 009

fax 22 55 24 011

www.bwz.uw.edu.pl

 

Biuro Obsługi Badań  

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

tel. 22 55 24 200

www.bob.uw.edu.pl

 

Statystyki

Szczegółowe dane dotyczące obcokrajowców na UW oraz programów wymiany stypendialnej (w tym Erasmus+) publikowane są w sprawozdaniach rocznych rektora UW.

 

Programy wymiany:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

(Narodowa Agencja Programu Erasmus+)

www.frse.org.pl

 

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej   

www.buwiwm.edu.pl

 

Erasmus+

erasmusplus.org.pl

 

Erasmus Mundus   

www.erasmusmundus.org.pl

 

MOST  

most.amu.edu.pl  

 

CEEPUS Środkowoeuropejski

Program Wymiany Uniwersyteckiej   

www.buwiwm.edu.pl/wym/ceepus.htm  

 

Wyszehradzki Program Stypendialny

Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego   

visegradfund.org/scholarships

 

Program Fulbrighta  

www.fulbright.edu.pl