Uniwersytet Warszawski Uniwersytet badawczy

Dokumenty strategiczne

 • W czerwcu 2015 roku Senat UW zatwierdziła zmiany w „Statucie UW”, na mocy których dokument rozpoczyna się preambułą eksponującą badawczą rolę Uniwersytetu: „Mając na względzie realizację misji Uniwersytetu Warszawskiego, dążąc do umocnienia jego pozycji jako uczelni badawczej zachowującej najwyższe standardy nauczania i pracy naukowej, ze świadomością kulturotwórczej funkcji Uniwersytetu, a zarazem jego służebnej roli wobec społeczeństwa, w ramach którego i na rzecz którego funkcjonuje, w przekonaniu, że wszystkie działania Uniwersytetu, prowadzone w ramach należnej mu pełnej autonomii, powinny służyć osiąganiu tych celów, Senat Uniwersytetu Warszawskiego stanowi, co następuje”.

 

 • Rolę badań jako fundamentu działalności UW podkreślono w najważniejszych dokumentach uczelni: „Misji UW” z 2001 roku oraz „Strategii UW” z roku 2008.

UW jako uniwersytet badawczy – fakty i liczby

 

kategoria A+: 8 jednostek – Wydział Historyczny, Wydział Psychologii, Wydział Fizyki, Wydział Chemii, Wydział Matematyki, Wydział Informatyki i Mechaniki, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Centrum Nowych Technologi

 

kategoria A: 15 jednostek – Wydział „Artes Liberales”, Wydział Biologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Geologii, Wydział Lingwistyki, Stosowanej, Wydział Nauk Politycznych i studiów Międzynarodowych, Wydział Orientalistyczny, Wydział Polonistyki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania, Instytut Ameryk i Europy, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Instytut Studiów Społecznych, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej, Ośrodek Badań nad Migracjami

 

kategoria B: 7 jednostek – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Neofilologii, Wydział Pedagogiczny, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Centrum Europejskie, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

 

   • budżet naukowy uczelni:
    450 mln zł w 2016 roku = 1/3 całego budżetu UW
    środki na badania pochodzą m.in. z ponad 1500 grantów uzyskanych z programów krajowych lub międzynarodowych >>

    

 • granty Europejskiej Rady ds. Badań:
w latach 2007-2016 ERC przyznała granty naukowcom z Polski 25 razy, 12 razy – pracownikom UW >>

 

 • rozwój naukowy pracowników:

na UW pracuje 3750 nauczycieli akademickich, w tym 785 profesorów

na studiach II stopnia kształci się 3200 doktorantów

w roku 2016 na Uniwersytecie uzyskano 370 stopni doktora, 127 stopni doktora habilitowanego; nadano 15 tytułów profesorskich

Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych, współtworzone przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne, w którego skład wchodzi Wydział Chemii UW

 

 • UW zajął 3. miejsce w Europie Południowej i Wschodniej oraz 96. na świecie w rankingu wschodzących gwiazd nauki Nature Index 2016 Rising Stars >>

 

 • od 2016 roku UW ma prawo posługiwać się logo „HR Excellence in Research”, co oznacza, że uczelnia przestrzega zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych >>

Więcej o badaniach

Przydatne kontakty i linki:

Biuro Obsługi BadańKrakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

tel. 22 55 24 200

www.bob.uw.edu.pl

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju  Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 727
fax 22 55 20 729

bwr.uw.edu.pl

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii   ul. Żwirki i Wigury 93

02-089 Warszawa

tel. 22 55 40 730

uott(at)uott.uw.edu.pl

www.uott.uw.edu.pl

Jednostki badawcze

wydziały

pozostałe jednostki naukowo-badawcze

Baza publikacji naukowych