Uniwersytet Warszawski Finansowanie nauki. Projekty badawcze

Finansowanie nauki. Projekty badawcze

Wysokość budżetu naukowego

420 mln zł wyniosły przychody Uniwersytetu Warszawskiego z działalności badawczej w 2015 roku, co stanowiło 1/3 budżetu uczelni. Dla porównania, dekadę temu – w 2005 roku kwota ta wynosiła 92 mln zł.

 

Szczegółowe dane dotyczące przychodów z działalności badawczej publikowane są co roku w Sprawozdaniu rocznym rektora UW (w załącznikach finansowych, m.in. sprawozdaniu o przychodach, kosztach i wyniku finansowym).

 

Źródła finansowania badańŚrodki na badania prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim pochodzą z:

  • dotacji na działalność statutową,
  • grantów przyznawanych przez agencje rządowe – Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
  • programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, m.in. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,
  • innych programów krajowych, np. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. FNP przyznaje granty na realizację projektów naukowych oraz stypendia zagraniczne. Honoruje też najwybitniejszych polskich uczonych Nagrodą FNP, uznawaną za najważniejsze krajowe wyróżnienie naukowe. Laureatami Nagrody FNP jest 17 profesorów UW,
  • funduszów Unii Europejskiej – przede wszystkim programów ramowych. W 2015 roku kontynuowano projekty finansowane z zakończonego już 7. programu ramowego (2007-2013). Rozpoczęła się też realizacja badań z programu ramowego badań i innowacji Horyzont 2020
    (2014-2020),
  • innych programów międzynarodowych.

O równomiernym rozwoju uczelni świadczy dołączenie wydziałów humanistycznych i społecznych do grupy jednostek prowadzących największą liczbę projektów z zewnętrznym finansowaniem, zdominowanej dotychczas przez nauki ścisłe. W 2015 roku 11 wydziałów uzyskało na badania ponad 4 mln zł, w tym 6 reprezentujących dziedziny społeczne i humanistyczne.

 

Tematy badawcze

3,4 tys. tematów badawczych dotyczą badania prowadzone przez uniwersyteckich naukowców. W 1437 projektach w 2015 roku wykorzystywano środki z programów krajowych lub międzynarodowych.

 

Listy projektów finansowanych z poszczególnych źródeł (NCN, NCBR, MNiSW, UE, innych programów międzynarodowych) publikowane są w sprawozdaniach rocznych rektorach UW.

 

 

Więcej o badaniach

Przydatne kontakty i linki:

Biuro Obsługi BadańKrakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

tel. 22 55 24 200

www.bob.uw.edu.pl

Statystyki 

Szczegółowe dane dotyczące finansowania badań naukowych oraz realizowanych projektów publikowane są w sprawozdaniach rocznych rektorach UW.

Wyniki konkursów

Informacje na temat grantów uzyskanych przez pracowników UW, realizowanych projektów oraz odkryć naukowych publikowane są na bieżąco na stronie internetowej w dziale aktualności.