Uniwersytet Warszawski Współpraca naukowa i dydaktyczna

Stowarzyszenia uczelni

Uniwersytet Warszawski jest członkiem stowarzyszeń uczelni działających na rzecz integracji i umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, mobilności studentów i pracowników, a także rozwoju wspólnych inicjatyw badawczych i projektów dydaktycznych:

Sieci i konsorcja naukoweUniwersytet, a także jego wydziały i inne jednostki, należą do sieci i konsorcjów naukowych:

 

W 2015 roku krajowe konsorcjum DARIAH-PL, którego koordynatorem jest UW, dołączyło do europejskiej sieci Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH-ERIC). W tym samym roku UW przystąpił także do dwóch międzynarodowych sieci działających na rzecz zrównoważonego rozwoju: europejskiej sieci Copernicus Alliance oraz globalnej działającej przy UNEP Global Universities Partnership on Environment and Sustainability (GUPES).

Konsorcja powołane do realizacji projektów badawczychUW jest członkiem licznych konsorcjów naukowych powoływanych do realizacji konkretnych projektów badawczych, finansowanych z funduszy MNiSW, NCN, NCBR, środków unijnych (Horyzont 2020, COSME) bądź innych programów międzynarodowych.

  • krajowych – są to m.in. Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych oraz Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne, które uzyskały w 2012 roku status KNOW, czyli Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących. Ich działalność do 2017 roku finansowana będzie ze środków MNiSW.
  • międzynarodowych – są to np. partnerstwa związane z projektami finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. NCN oraz NCBR organizują specjalne programy, w których można ubiegać się o dofinansowanie tylko na te projekt, które realizowane są we współpracy z ośrodkami zagranicznymi. W 2015 roku Uniwersytet uczestniczył w 64 takich projektach.

Zobacz więcej

 

Współpraca dydaktyczna

  • Uniwersytet Warszawski we współpracy z uczelniami zagranicznymi prowadzi 25 kierunków studiów I oraz II stopnia.
  • UW uczestniczy w projektach wspieranych przez UE w ramach programu Erasmus+ na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Oprócz wymiany akademickiej finansowane są także wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, współpraca uczelni na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, a także wspólne projekty szkół wyższych i przedsiębiorstw.

 

W 2015 roku finansowanie w wysokości 86,5 tys. euro zdobył projekt koordynowany przez Uniwersytet Warszawski FAB – Formative Assessment for Foreign Language Learning & Teaching in Higher Education. Ponadto UW uczestniczy jako partner w 7 międzynarodowych projektach dotyczących kształcenia akademickiego, a dofinansowanych w 2015 roku z programu Erasmus+.