7 września Rada Wydziału Prawa i Administracji UW przyjęła uchwałę w sprawie zmiany systemu tworzenia i powiększania parków narodowych.

Rada Wydziału Prawa i Administracji UW oceniła negatywnie istniejący stan prawny dotyczący możliwości tworzenia oraz powiększania parków narodowych w Polsce. W przyjętej 7 września uchwale Rada apeluje o pilne podjęcie prac nad zmianą systemu ochrony przyrody przez wprowadzenie zgodnych z Konstytucją rozwiązań umożliwiających skuteczne tworzenie nowych i powiększanie istniejących parków narodowych w Polsce, z poszanowaniem udziału samorządu terytorialnego.

 

Podjęcie tego tematu przez Radę WPiA związane jest z prowadzeniem w Sejmie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o ochronie przyrody. Pełna treść uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji znajduje się na stronie wydziału >>

 

Uzależnienie utworzenia parku narodowego od zgody jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze park narodowy miałby powstać – mimo że sprawa ta nie ma charakteru lokalnego, lecz ogólnopaństwowy – budzi istotne i uzasadnione wątpliwości co do zgodności z Konstytucją, w szczególności z jej art. 5, art. 31 ust. 3, art. 74 oraz art. 86. Godzi ono w ciążący na władzy publicznej obowiązek ochrony środowiska i wspierania jego poprawy przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju, jak też w obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego współczesnym i przyszłym pokoleniom. Obecny stan prawny uniemożliwia prowadzenie polityki państwa, gdyż nie jest ono w stanie osiągać celów, które zakłada w aktach planistycznych. Przewidują one bezskutecznie od lat utworzenie co najmniej Turnickiego, Jurajskiego oraz Mazurskiego Parku Narodowego, jak też powiększenie powierzchni innych parków narodowych.

Przyjęta uchwała jest pierwszą uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji w sprawach dotyczących ochrony przyrody. Od lutego 2020 r. na wydziale działa zespół badawczy ds. prawa ochrony środowiska i bioróżnorodności, do którego zadań należy m.in. przegląd istniejącej regulacji prawnej i proponowanie zmian prawnych służących ochronie przyrody, a także proponowanie rozwiązań proekologicznych na wydziale oraz na Uniwersytecie. W roku akademickim 2020/2021 zespół planuje organizację cyklu spotkań na temat ochrony środowiska i działań na rzecz ekologii.

 

Uniwersytet Warszawski na rzecz klimatu

Uniwersytet Warszawski podejmuje inicjatywy na rzecz klimatu i środowiska. 1 października 2019 r. rektor powołał zespół „Uniwersytet Warszawski dla klimatu”. W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 odbywały się zajęcia e-learningowe „Klimatyczne ABC”. 28 sierpnia Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia podjęła uchwałę w sprawie propozycji dotyczących edukacji poświęconej zmianom klimatycznym.

 

Na razie na Wydziale Fizyki UW zostanie otwarty kurs e-learningowy pt. „Podstawy wiedzy o zmianie klimatu” przeznaczony dla doktorantów. Otwarcie kolejnych zajęć jest planowane w przyszłości w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich dla doktorantów w Programie ZIP.

 

Więcej o „UW dla klimatu” >>