Senat UW podczas posiedzenia 7 listopada przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięć kierunkowych w związku z przygotowywaniem nowego Statutu UW. W dokumencie zalecono, aby na uczelni powstały rady dyscyplin naukowych oraz co najmniej 4 szkoły doktorskie. Senatorowie dopuszczają też możliwość, aby Statut przewidywał powołanie odrębnych jednostek organizacyjnych realizujących kształcenie na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich.

 

W wyniku wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym uniwersytet jest zobowiązany do opracowania nowego Statutu uczelni uwzględniającego zmiany legislacyjne. Podjęcie przez Senat UW uchwały w sprawie kierunków zmian umożliwia pracę nad szczegółami każdego z zaproponowanych rozwiązań. – Zaproponowane punkty mają charakter wstępny, wyznaczają kierunki dla dalszych dyskusji. Nie są rozwiązaniami szczegółowymi, nie przesądzają o jakichkolwiek detalach, ale umożliwiają, aby nad tymi detalami pracować. Aby można było szukać odpowiedzi na istotne pytania, muszą być zdefiniowane punkty wyjścia i taka jest rola tej uchwały – mówił w trakcie posiedzenia rektor Marcin Pałys. – Szczegółowe rozwiązania, które będą się pojawiały jako kolejne kroki, będą przedmiotem obrad Senatu i głosowań na następnych posiedzeniach. Będą przedmiotem sformułowań, które znajdą się w Statucie. Ten Statut także będzie dyskutowany i głosowany przynajmniej w dwóch czytaniach – wyjaśniał.

 

W uchwale senatorowie zaznaczyli, że w pracach nad nowym Statutem należy uwzględnić plany federalizacji UW z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Koncepcja zespołu rektorskiego

Swoją propozycję, jak wyglądać mogą szczegółowe rozwiązania, przedstawił zespół rektorski. Prezentował ją 10 października podczas posiedzenia Senatu UW oraz 11 października w trakcie spotkania z kierownikami jednostek niebędących wydziałami. O proponowanej wizji zmian rektor Marcin Pałys opowiadał też podczas spotkań otwartych dla społeczności akademickiej, które odbyły się 6 i 7 listopada na kampusie na Ochocie oraz na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu.

 

„Uniwersytet Warszawski a nowa ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym. Nauka, kształcenie, szkoły doktorskie, rada uczelni” – materiał przygotowany przez zespół rektorski na posiedzenie Senatu UW w dniu 10.10.2018 r. z uzupełnieniem (5.11.2018)