Prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW został przewodniczącym Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2020-2024.

Komisja ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką jest stałą komisją Konferencji. Jest powoływana przez Prezydium KRASP, które wyznacza także jej zadania. Komisja zajmuje się analizą i opiniowaniem aktów prawnych, rozpatruje wnioski i przygotowuje projekty uchwał. W poprzedniej kadencji (2016-2020) Komisja ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką zaopiniowała 21 projektów ustaw i rozporządzeń, w tym m.in. projekt ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz.

 

Prof. Alojzy Z. Nowak objął stanowiska rektora Uniwersytetu Warszawskiego 1 września. W latach 2006-2012 pełnił funkcję dziekana Wydziału Zarządzania. Następnie, przez 4 lata był prorektorem UW ds. badań naukowych i współpracy. W 2016 roku został ponownie wybrany dziekanem Wydziału Zarządzania. Więcej na temat kariery prof. Alojzego Z. Nowaka znaleźć można na stronie www.uw.edu.pl/uniwersytet/rektor.

 

Lista stałych i doraźnych komisji KRASP jest dostępna na stronie Konferencji: www.krasp.org.pl/pl/o_krasp/komisje