Na podstawie ankiet i wywiadów wśród studentów, dyskusji rad dydaktycznych oraz konsultacji z nauczycielami, kierownikami jednostek i samorządem studentów postały rekomendacje dot. zajęć zdalnych w semestrze zimowym 2020/2021. Materiał został opracowany w ramach programu ZIP. W pracach nad rekomendacjami uczestniczyły trzy zespoły reprezentujące nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki społeczne oraz nauki humanistyczne.

Dokument jest odpowiedzią na wątpliwości związane z jakością kształcenia w trybie zdalnym, wprowadzonym w wyniku pandemii COVID-19. Rekomendacje mają stanowić wsparcie dla kierowników jednostek dydaktycznych i nauczycieli planujących zajęcia w roku akademickim 2020/2021.

 

W rekomendacjach porównano dwie formy zdalnego nauczania: asynchroniczną (w ramach której studentom udostępnia się przygotowane wcześnie materiały) i synchroniczną (oznaczającą prowadzenie zajęć za pomocą łączenia na żywo). Autorzy wskazali wady i zalety obydwu form. W przypadku zajęć asynchronicznych przeanalizowali też różnice pomiędzy udostępnianiem zajęć na platformach (Kampus, Moodle, Google Classroom), nagraniami audio i video, przesyłaniem prezentacji, tekstów i zadań drogą mailową.

 

Rekomendacje zawierają też szczegółowe zalecenia dotyczące poszczególnych typów zajęć: wykładów (skoncentrowanych na przekazywaniu wiedzy), seminariów, konwersatoriów, warsztatów, ćwiczeń i laboratoriów (skoncentrowanych na kształceniu umiejętności i kompetencji społecznych).

 

W dokumencie znaleźć też można wskazówki dotyczące sylabusów, dyżurów i konsultacji oraz wsparcia dla studentów i nauczycieli, które mogą zaoferować biblioteki.

Rekomendacje dla nauczycieli i kierowników jednostek dot. zajęć zdalnych
Rekomendacje dot. zajęć zdalnych dla nauczycieli i kierowników jednostek

Rekomendacje powstały w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięcia była dr Agnieszka Janiak-Jasińska. Dokument został opracowany przez 3 zespoły: dla nauk ścisłych i przyrodniczych (prof. Beata Krasnodębska-Ostręga z Wydziału Chemii, prof. Anna Wysocka z Wydział Geologii, prof. ucz. Krzysztof Turzyński z Wydział Fizyki, dr Piotr Borsuk z Wydziału Biologii); dla nauk społecznych (prof. ucz. Agnieszka Jasiewicz z Wydział Filozofii i Socjologii, dr Justyna Godlewska-Szyrkowa z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, prof. Grzegorz Karasiewicz z Wydziału Zarządzania, prof. ucz. Sławomir Żółtek z Wydziału Prawa i Administracji, dr hab. Andrzej Rynkiewicz z Wydziału Psychologii); dla nauk humanistycznych (prof. ucz. Monika Rekowska z Wydziału Historycznego, dr hab. Maciej Smuk z Wydziału Neofilologii, dr Marta Widy-Behiesse z Wydziału Orientalistycznego, dr Łukasz Książyk z Wydziału Polonistyki).

 

Zespoły wykorzystały materiały zgromadzone w toku konsultacji z nauczycielami akademickimi, kierownikami jednostek dydaktycznych i organami samorządu studenckiego. Przeanalizowały wyniki ankiet studenckich i ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich realizujących zajęcia zdalne w semestrze letnim 2019/2020. Pod uwagę wzięto również dane pozyskane dzięki wywiadom grupowym z udziałem studentów i wnioski płynące z dyskusji rad dydaktycznych. Członkowie zespołów wykorzystali także własne doświadczenie dydaktyczne.