– Przyszłość medycyny leży w jej cyfrowej odmianie. Wierzę, że współpraca pracowników UW i WIM w zakresie badań medycznych, wykorzystujących ogromne bazy danych, służyć będzie zarówno dobru pacjentów, jak i większemu umiędzynarodowieniu naszych instytucji – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, o Regionalnym Centrum Medycyny Cyfrowej. To wspólny projekt UW i Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Agencja Badań Medycznych (ABM) ogłosiła wyniki konkursu na utworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej (RCMC). Dzięki przyznanym środkom osiemnaście jednostek z całej Polski utworzy infrastrukturę umożliwiającą dostęp do dużej liczby wiarygodnych danych, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad źródłami, które je generują.

 

Na podium listy rankingowej jest m.in. konsorcjum złożone z Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego (WIM–PIB) i Uniwersytetu Warszawskiego. AMB przyznała mu ponad 27 mln zł dofinansowania na utworzenie i rozwój RCMC, stanowiącego platformę danych medycznych, która pozwoli gromadzić, przetwarzać, a także wykorzystywać te dane na potrzeby nowatorskich badań naukowych.

 

Spotkanie inicjujące przedsięwzięcie odbyło się 6 października w siedzibie WIM-PIB. Dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, prezes ABM, przekazał prof. Alojzemu Z. Nowakowi, rektorowi UW, oraz gen. broni prof. Grzegorzowi Gielerakowi, dyrektorowi WIM-PIB, symboliczny czek na realizację projektu.

 

– Uniwersytet Warszawski czekał na ten projekt. Niezmiernie się cieszymy, że wchodzi on w życie. Wierzę, że Wydział Medyczny z kierunkiem lekarskim, otwarty na UW we współpracy z WIM-em, będzie bardzo nowoczesną jednostką nie tylko kształcącą studentów na poziomie podstawowym, ale również stanowiącą pewnego rodzaju hub umożliwiający poszerzanie wiedzy ludziom, którzy osiągnęli w medycynie już dużo – powiedział rektor UW, dodając: – Przyszłość medycyny leży w jej cyfrowej odmianie. To, że nasz projekt znalazł się na podium świadczy o tym, że UW i WIM mają zbliżony poziom badań naukowych oraz podobne poglądy na kształcenie i rozwijanie nauk medycznych. Wierzę, że poza leczeniem i pomaganiem ludziom na odpowiednio dobrym poziomie zaistniejemy też wspólnie w publikacjach oraz patentach w Europie i na świecie.

 

W spotkaniu uczestniczyli także m.in. przedstawiciele Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW: dyrektor prof. Ewa Bulska i wicedyrektor Konrad Zawadzki.

 

Połączenie potencjałów

Utworzenie Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej WIM-PIB i UW przyczyni się do wzrostu innowacyjności systemu opieki zdrowotnej.

 

UW posiada zaplecze analityczne, dzięki któremu możliwe będzie rozszerzenie diagnostyki o analizy wykonywane na poziomie molekularnym (badania genetyczne i omiczne), a także wielkoskalowe analizy posiadanych danych medycznych, przy wykorzystaniu metod uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji.

 

WIM-PIB od lat gromadzi i przetwarza dane medyczne w ramach praktyki klinicznej oraz posiadanego Biobanku, a dzięki uzyskanemu finansowaniu stworzy narzędzia do agregacji i standaryzacji zbieranych danych oraz rozbuduje i przeprowadzi certyfikację Biobanku dla jeszcze większego bezpieczeństwa przechowywanego materiału.

Realizacja projektu przewidziana jest na czterdzieści sześć miesięcy. Ze strony UW w projekt zaangażowane będą: Laboratorium Specjalistyczne Genomiki Centrum Nowych Technologii, Analityczne Centrum Eksperckie CNBCh, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz Centrum Uczenia Maszynowego.