Studenci mogą ubiegać się o stypendia: socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnościami oraz rektora dla najlepszych studentów. Wnioski o ich przyznanie trzeba składać samodzielnie.

 

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, o ile spełnia warunki niezbędne do otrzymania stypendium socjalnego.

 

 

STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu. Stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega.

 

 

ZAPOMOGA

Zapomoga może być przyznana studentowi, znajdującemu się z przyczyn niezależnych od siebie w trudnej sytuacji życiowej, która powoduje kosztowne i krótkotrwałe trudności w studiowaniu. Kwota zapomogi nie może być wyższa niż 5,5 tys. zł.

 

Stypendia socjalne przyznają komisje stypendialne, które znajdują się na każdym wydziale. Zapomogi oraz stypendia dla osób z niepełnosprawnościami przyznaje rektor. Wnioski dotyczące stypendium dla osób z niepełnosprawnościami składane są do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

 

STYPENDIUM REKTORA

Może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Przysługuje studentom stacjonarnym i niestacjonarnym od II roku studiów I stopnia lub I roku studiów II stopnia, a także studentom rozpoczynającym studia (I rok studiów I stopnia), którzy posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady. Stypendium przyznawane jest na jeden rok akademicki i wypłacane przez 9 miesięcy.

 

 

STYPENDIUM MINISTRA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA

Można je otrzymać za ponadprzeciętne wyniki w nauce i sporcie, m.in. za osiągnięcia takie jak publikacje, dzieła artystyczne, udział w projektach badawczych. Nie bez znaczenia jest też wysoka średnia ocen. Studenci mogą równocześnie otrzymywać stypendium rektora i ministra.

 

 

STAWKI STYPENDIÓW

Stawki stypendiów ustalane są przed rozpoczęciem roku akademickiego. W ubiegłym roku wynosiły one: 350-1150 zł (socjalne), 550-1350 zł (socjalne w zwiększonej wysokości), 350-650 zł (dla osób z niepełnosprawnościami), 790 zł (rektora).

 

Więcej informacji na temat wsparcia finansowego dla studentów znajduje się na stronach internetowych Biura ds. Pomocy Materialnej oraz Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Pobierz przewodnik dla nowych studentów w wersji PDF

Przewodnik można otrzymać również w formach alternatywnych (np. w postaci wydruków brajlowskich). Ich przygotowaniem zajmuje się Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

  • e-mail: bon@uw.edu.pl
  • tel. 22 55 24 222