16 listopada na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego jednomyślnie został przyjęty program studiów na kierunku lekarskim. Zgodnie z założonym planem kształcenie przyszłych lekarzy na UW rozpocznie się od roku akademickiego 2023/2024. Minister zdrowia przekazał uczelni symboliczny czek opiewający na kwotę 40 mln zł obligacji skarbowych na działania związane z utworzeniem studiów na kierunku lekarskim.

W przyjętej jednomyślnie uchwale nr 192 Senatu UW z 16 listopada 2022 roku został określony program studiów na kierunku lekarskim na UW. Będą to sześcioletnie, jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w formie stacjonarnej. Innowacyjność programu studiów na kierunku lekarskim na UW polega na ukierunkowaniu kształcenia na rozwój naukowo-badawczy studentów oraz humanizację medycyny. Jej podstawowym celem jest postawienie pacjenta i jego potrzeb w centrum zainteresowania medycyny. Zagadnienia humanizacji medycyny obejmują m.in. wielowymiarowe aspekty bioetyki i jej praktycznych zastosowań, psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania praktyki lekarskiej, w tym komunikacji z pacjentem i otoczeniem, jak też zagadnienia organizacyjne związane z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia.

 

Ponadto Senat określił także szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na kierunek lekarski, w tym zasady dotyczące przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz proponowany limit przyjęć (ten ostatni wymaga zatwierdzenia w drodze rozporządzenia przez ministra zdrowia). Na pierwszy rok studiów planuje się przyjęcie 60 osób.

 

Obecny na posiedzeniu Senatu UW minister zdrowia dr Adam Niedzielski przekazał symboliczny czek opiewający na kwotę 40 mln zł obligacji skarbowych na działania związane z utworzeniem studiów na kierunku lekarskim na UW.

 

Kształcenie przyszłych lekarzy rozpocznie się 1 października 2023 roku po uzyskaniu pozwolenia Ministra Edukacji i Nauki na prowadzenie studiów (formalny wniosek w tej sprawie zostanie złożony na początku 2023 roku). Studia będą prowadzone w języku polskim.

 

W przyszłości planowane jest uruchomienie studiów na kierunku lekarskim prowadzonych w języku angielskim, a także kolejnych kierunków studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

 

Powołanie Wydziału Medycznego UW

1 września 2022 roku weszło w życie zarządzenie nr 84 rektora UW z 29 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia Wydziału Medycznego. Wydział Lekarski istniał na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816–1949, ale jego tradycja sięga 1809 roku, w którym utworzono w Warszawie obok Szkoły Prawa także Szkołę Lekarską. Był jednym z pięciu pierwszych wydziałów uczelni. Wydział Lekarski wraz z Wydziałem Farmaceutycznym odłączono od UW decyzją Rady Ministrów z 1 stycznia 1950 roku, ale badania o charakterze medycznym były na UW kontynuowane. W ostatnich dziesięcioleciach zostały znacznie zintensyfikowane w obrębie wszystkich dyscyplin nauki. Ich wyniki są doceniane w kraju i w Europie.

 

Utworzenie Wydziału Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim umożliwi bardziej intensywny rozwój badań medycznych i pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału naukowego i dydaktycznego UW.

 

W pierwszych latach funkcjonowania Wydział Medyczny będzie zlokalizowany w budynku Centrum Nauk Biologiczno­-Chemicznych UW, przy ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie. Docelowo na potrzeby działalności Wydziału Medycznego zaplanowano powstanie odrębnego budynku dydaktycznego.

 

14 października zostało podpisane porozumienie między Uniwersytetem Warszawskim a Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie w sprawie współpracy organizacyjnej oraz dydaktyczno-badawczej przy tworzeniu i prowadzeniu kształcenia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Warszawskim. W toku jest procedowanie także kolejnych porozumień z instytucjami medycznymi, umożliwiającymi m.in. realizację praktyk zawodowych przez studentów kierunku lekarskiego.