10 stycznia rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak złożył wniosek do Ministra Edukacji i Nauki o wyrażenie zgody na utworzenie i uruchomienie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024.

Złożony wniosek został przygotowany przez zespoły związane z projektowaniem rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim: Zespół ds. Infrastruktury medycznej oraz Zespół ds. opracowania programu studiów na kierunku lekarskim. Zostały one powołane na mocy zarządzenia nr 47 rektora UW z 11 kwietnia 2022 roku, a ich zadaniem było prowadzenie działań zmierzających do utworzenia na UW wydziału organizującego kształcenie na kierunku lekarskim i przygotowanie odpowiedniego programu studiów.

 

Nadzór nad pracą obydwu zespołów sprawował prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia – dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz. Koordynatorem ich pracy był zaś prof. Zbigniew Izdebski, przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika, który jednocześnie został przewodniczącym Zespołu ds. opracowania programu studiów. Przewodniczącym Zespołu ds. infrastruktury medycznej był p.o. kanclerza UW Robert Grey. Obsługę administracyjną obu zespołów sprawowało Biuro Innowacji Dydaktycznych wraz z przedstawicielami Centrum Wsparcia Dydaktyki oraz Biura Spraw Pracowniczych wskazanymi przez prorektora ds. studentów i jakości kształcenia.

 

Do zadań zespołów należało m.in. opracowanie przyjętego przez Senat UW (18 listopada 2022 roku) programu studiów na kierunku lekarskim oraz przygotowanie infrastruktury niezbędnej do rozpoczęcia kształcenia przez przyszłych medyków na Uniwersytecie Warszawskim od 1 października 2023 roku.

 

10 stycznia, wraz z przygotowaniem wniosku do Ministra Edukacji i Nauki o pozwolenie na uruchomienie studiów na kierunku lekarskim, zakończyła się merytoryczna część pracy członków zespołów związanych z przygotowaniem rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim. W uroczystym posiedzeniu obydwu zespołów wzięli udział m.in. przedstawiciele Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego, w tym dyrektor WIM gen. broni prof. Grzegorz Gielerak oraz prof. Bolesław Kalicki, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej WIM i mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii. Od czasu zawarcia porozumienia UW z WIM z 14 października 2022 roku Uniwersytet ściśle współpracuje z tą jednostką w zakresie organizacji oraz spraw dydaktyczno-badawczych przy tworzeniu i prowadzeniu kształcenia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Zanim Minister Edukacji i Nauki podejmie decyzję dotyczącą pozwolenia na utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Warszawskim, opinię w sprawie złożonego wniosku muszą wyrazić Minister Zdrowia oraz Polska Komisja Akredytacyjna.

Szczegółowe informacje na temat m.in. zasad rekrutacji oraz programu studiów na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Warszawskim znajdują się na stronie: www.medycyna.uw.edu.pl.