16 października Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny podpiszą list intencyjny w sprawie utworzenia federacji. Możliwość taką daje uczelniom nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uniwersytety zamierzają realizować razem projekty naukowe, prowadzić wspólnie wybrane zajęcia dydaktyczne, umożliwić studentom i pracownikom uczelni partnerskiej korzystanie ze swojej infrastruktury. UW i WUM chciałyby złożyć wniosek o utworzenie federacji do resortu nauki w 2019 roku.

 

Materiał prasowy

 

Pobierz materiał prasowy w pdf

 

Fragment ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dot. tworzenia federacji (pdf)

 

Federalizacja UW i WUM była jednym z tematów przemówienia inauguracyjnego prof. Marcina Pałysa, rektora UW. – Chcemy, żeby łączność między naszymi środowiskami miała po wielu latach znowu realny wymiar. Mam tu na myśli konkretną współpracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną. O planach współdziałania uczelni kilka dni wcześniej mówił też prof. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który był gościem wrześniowego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.  – Współpraca między UW i WUM nie jest niczym nowym. Odbywa się od wielu lat. Obie uczelnie wyrastają ze wspólnej tradycji. Jakiś czas temu postanowiliśmy, że zacieśnimy nasze związki. Mamy obecnie wielką szansę, aby stworzyć modelowy uniwersytet w oparciu o potencjał, którym obie uczelnie dysponują – mówił.

 

Pierwsze kroki już zostały poczynione – mówił 1 października rektor UW. Uczelnie stopniowo zacieśniają współpracę od ubiegłego roku akademickiego. Zorganizowały cykl spotkań dla naukowców, uruchomiły pilotażowy program międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych oraz opracowały wspólny system mikrograntów dla pracowników i doktorantów obu uniwersytetów.

 

Spotkania naukowców

Od listopada 2017 do maja 2018 roku odbywały się spotkania naukowców obu uczelni. W ich trakcie ponad 100 naukowców miało okazję opowiedzieć o badaniach prowadzonych przez ich zespoły. Koncentrowali się przede wszystkim na zagadnieniach, które mogłyby być rozwijane wspólnie przez oba uniwersytety. W seminariach brali udział przedstawiciele nauk ścisłych i przyrodniczych (chemii, biochemii, biologii, fizyki w biologii i medycynie, matematyki w medycynie, genetyki, neuropsychologii, immunologii, fizjologii, medycyny regeneracyjnej i farmacji), a także nauk społecznych i humanistycznych (logopedii, zdrowia publicznego, bioetyki, psychologii, wakcynologii, medycyny sądowej i kryminalistyki, seksuologii).

 

W trakcie spotkań opowiadano o projektach, które już łączą obie uczelnie. Powstały także pomysły na nowe wspólne przedsięwzięcia badawcze dotyczące m.in. nowatorskich technik niszczenia komórek nowotworowych (radioembolizacji) gruczołu krokowego, badania metabolizmu substancji aktywnych w różnych stanach chorobowych, a także modelowania aktywności sieci neutrofilowych.

Więcej o cyklu spotkań naukowców UW i WUM >>

 

Pilotaż zajęć międzyuczelnianych

W styczniu UW i WUM podpisały porozumienie o uruchomieniu pilotażowego programu międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych. Studenci WUM i UW mogli zapisać się na wybrane przedmioty oferowane przez partnerską uczelnię. Zajęcia odbywały się w semestrze letnim 2017/2018 roku. Z możliwości tej skorzystało 75 studentów. W roku 2018/2019 pula zajęć, z których będą mogli skorzystać studenci, zostanie rozszerzona.

Więcej o programie zajęć międzyuczelnianych >>

 

Studenci WUM korzystali także z oferty Inkubatora UW. Brali udział m.in. w wakacyjnych warsztatach, szkole letniej BraveCamp, podczas której uczestnicy mogli rozwijać swoje pomysły na projekty naukowe i biznesowe, a także letniej akademii przedsiębiorczości społecznej – PROspołeczni. Dzięki temu powstał m.in. studencki międzyuczelniany zespół projektowy, pracujący nad aplikacją mobilną wspierającą użytkowników z chorobami psychicznymi.

 

Mikrogranty na prowadzenie wspólnych badań

Na początku tego roku akademickiego WUM i UW uruchomiają wspólnie program mikrograntów. Od 1 października pracownicy i doktoranci obu uczelni mogą ubiegać się o dotacje na prowadzenie wspólnych badań finansowanych ze środków zewnętrznych. Mikrogranty w wysokości do 10 tys. zł mogą być wykorzystane m.in. na krótkie pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych, badania wstępne niezbędne do złożenia wniosku o zewnętrzny grant oraz pokrycie kosztów udziału w konferencjach czy seminariach.

Więcej o programie mikrograntów >>

 

Korzyści z federalizacji

– Jestem przekonany, że zacieśnienie współpracy obu uczelni odbędzie się z korzyścią dla wszystkich, a dla UW będzie kolejnym impulsem na drodze do osiągnięcia pozycji uniwersytetu dobrze rozpoznawalnego w Europie – podkreślał w trakcie inauguracji roku prof. Marcin Pałys.

 

Ściślejsza współpraca WUM i UW pozwoli lepiej wykorzystać potencjał obu uczelni. Wspólnie uniwersytety będą mogły prowadzić bardziej wszechstronne projekty naukowe dotyczące najważniejszych wyzwań współczesności, wymagające wiedzy i doświadczenia specjalistów z obu uczelni, a także infrastruktury, którymi dysponują oba uniwersytetu.

 

Celem federalizacji byłoby umożliwienie studentom i doktorantom szerszego udziału w zajęciach dydaktycznych partnerskiej uczelni. Mogliby oni także uczestniczyć w działalności kół naukowych oraz inkubatora przedsiębiorczości drugiej uczelni. Studenci, doktoranci i pracownicy mieliby dostęp do infrastruktury partnera. Uczelnie wspólnie uczestniczyłyby w konkursach grantowych i realizowały projekty naukowe.

Uroczystość podpisania listu intencyjnego

Podpisanie listu intencyjnego odbędzie się 16 października, o godz. 12 w Sali Złotej w Pałacu Kazimierzowskim.