Senat UW podczas posiedzenia 19 czerwca przyjął uchwałę w sprawie nowego Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Projekt uchwalonego dokumentu powstał w toku konsultacji ze społecznością uniwersytetu, a w maju został pozytywnie zaopiniowany przez komisje senackie. 24 czerwca Parlament Studentów UW wyraził pozytywną opinię wobec Regulaminu.

Projekt nowego Regulaminu studiów przygotowano w toku szerokich konsultacji ze społecznością uniwersytetu. Odbyły się specjalne posiedzenia Parlamentu Studentów UW. Zorganizowano spotkanie na kampusie na Ochocie. Każdy mógł także nadesłać uwagi drogą mailową. Łącznie zgłoszono kilkaset sugestii i postulatów. Dzięki temu dokument odpowiada na zróżnicowane potrzeby poszczególnych grup społeczności akademickiej.

 

13 maja projekt Regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję Prawno-Statutową, a 17 maja przez Komisję Senacką ds. Studentów i Doktorantów. 5 czerwca projekt Regulaminu był przedmiotem obrad Senatu UW.

 

W liście do studentów i studentek prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia podkreślała, że „przedstawiany projekt Regulaminu studiów w porównaniu do obecnie obowiązującego Regulaminu, przyjętego w 2015 roku, zawiera szereg rozwiązań szczególnie korzystnych dla studentów”. Wśród rozwiązań prostudenckich pani prorektor wymieniła m.in. umożliwienie nieodpłatnego uczęszczania na dowolną liczbę zajęć nieobjętych planem studiów, umożliwienie studentom dokonywania okresowej ewaluacji pracy kierownika jednostki dydaktycznej, kierowników studiów oraz pracowników administracyjnych zapewniających obsługę toku studiów, powoływanie kierownika studiów w porozumieniu z samorządem studentów, a także rozszerzenie praw studenta.

 

24 czerwca Parlament Studentów UW wyraził pozytywną opinię wobec uchwalonego Regulaminu studiów na UW. „Swoją opinię Parlament uzasadnia tym, że w jego ocenie Regulamin Studiów na UW przyjęty przez Senat UW dnia 19 czerwca 2019 roku spełnia postulaty zgłaszane przez studentów i zabezpiecza ich interesy w stopniu znacznie wyższym, aniżeli miało to miejsce w dotychczas obowiązującym Regulaminie Studiów” – napisali w uchwale członkowie Parlamentu.

Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim

 

Regulamin studiów zostanie opublikowany w Monitorze UW.