Rektor UW prof. Marcin Pałys powołał komitet nominacyjny, który zgodnie z procedurą wyboru pierwszej rady uczelni uchwaloną przez Senat UW będzie zajmował się rozmowami z kandydatami do rady. Jednym z zadań pierwszej rady będzie zaopiniowanie projektu nowego Statutu UW.
Rada uczelni
 • nowy organ przewidziany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • kadencja: 4 lata; zgodnie z przepisami przejściowymi kadencja pierwszej rady: ok. 1,5 roku (VI 2019 – XII 2020)
 • skład: 7 lub 9 osób (w tym przewodniczący samorządu studentów); osoby spoza uczelni stanowić mają co najmniej 50% składu rady; pierwsza rada uczelni na UW będzie liczyć 7 członków

Zgodnie z ustawą do zadań rady należeć będzie m.in. opiniowanie projektu strategii uczelni i projektu statutu, a także sprawozdania z realizacji strategii. Rada będzie także monitorować zarządzanie uczelnią oraz gospodarkę finansową, w tym opiniować plan rzeczowo-finansowy, zatwierdzać sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdanie finansowe.

 

Zadaniem rady uczelni jest także zgłaszanie kandydatów na rektora. Zgodnie z propozycją zespołu rektorskiego kandydatów na rektora mogłoby też zgłaszać tak jak w dotychczasowym systemie kolegium elektorów w drodze głosowania indykacyjnego lub w ramach podobnej procedury.

 

– Chcielibyśmy, żeby rada pełniła dodatkowe funkcje – mówi prof. Marcin Pałys, rektor UW. – Żeby angażowała się w rozwiązywanie ewentualnych sytuacji kryzysowych, np. kłopotów finansowych jakiejś jednostki. Rada uczestniczyłaby w opracowaniu programu naprawczego.

 

Rektor UW o roli rady uczelni: obejrzyj film >>

 

– Rada będzie partnerem do dyskusji o ważnych sprawach uczelni, przyjacielskim, ale i krytycznym doradcą, który będzie patrzył na nasze plany i pokazywał, jak są one odbierane poza uniwersytetem – mówi o roli rady prof. Pałys. – Wewnątrz uczelni odbywa się bardzo wiele dyskusji o tym, co i jak powinniśmy robić. Znacznie mniej rozmów o rozwoju, strategii, celach długofalowych prowadzimy ze światem zewnętrznym. Chcielibyśmy, żeby uniwersytet silniej oddziaływał na otoczenie, czy to społeczne, czy gospodarcze. W związku z tym potrzebujemy osób, które potrafią spojrzeć na to zagadnienie z innej perspektywy, wnieść zewnętrzny punkt widzenia – wyjaśnia rektor. Jednocześnie podkreśla, że członkowie rady powinni być powoływani ze względu na swoje osobiste kwalifikacje, a nie ze względu na to, że reprezentują określone instytucje, ciała czy grupy.

 

Rada będzie otwarta nie tylko dla osób z Polski, ale i zagranicy. – Chcielibyśmy, żeby UW był uniwersytetem rozpoznawalnym międzynarodowo, dlatego warto w takiej radzie mieć osoby spoza Polski, które orientują się w tym, jak funkcjonuje szkolnictwo wyższe na świecie oraz jak realizuje się duże przedsięwzięcia badawcze w Unii Europejskiej – mówi rektor UW. Do rady mogliby wejść np. byli rektorzy uczelni europejskich oraz byli członkowie ciał zajmujących w Unii Europejskiej się polityką naukową.

Procedura powołania pierwszej rady uczelni na UW

określona w uchwale Senatu UW z 21 listopada 2018 (pdf):

 1. rektor powołuje komitet nominacyjny
 2. senatorowie zgłaszają komitetowi swoje propozycje na kandydatów do rady
 3. komitet weryfikuje zgłoszenia pod kątem spełniania wymogów formalnych, analizuje informacje o każdej osobie, prowadzi rozmowy z kandydatami
 4. komitet proponuje senatowi skład rady
 5. senat głosuje nad kandydaturami, w przypadku odrzucenia jakiejś kandydatury komitet proponuje inną osobę

Komitet nominacyjny został powołany 5 grudnia przez rektora UW. – Powołałem do komitetu osoby, które dobrze orientują się w tym, jak funkcjonuje uniwersytet jako całość. Mają szerokie spojrzenie na funkcjonowanie uczelni  w otoczeniu społecznym i regulacyjnym. Mają też spojrzenie międzynarodowe na rolę rad uniwersyteckich. Wiedzą, jak na świecie działają takie ciała – mówi o składzie komitetu prof. Pałys.

 

Członkami komitetu zostali przedstawiciele wszystkich grup akademickich:

 • prof. Paweł Swianiewicz (przewodniczący) – członek Senatu UW, kierownik Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Jest ekspertem Rady Europy ds. finansów samorządowych i organizacji terytorialnej. Był przewodniczącym zarządu European Urban Research Association;
 • prof. Grzegorz Gorzelak – były dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG UW). Ma doświadczenie w koordynowaniu międzynarodowych projektów badawczych, m.in. finansowanych z 7. programu ramowego UE oraz Horyzontu 2020. Był ekspertem European Research Council oceniającym projekty zgłoszone do programu ERC Starting Grants;
 • prof. Ewa Bulska – dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW. Profesor jest członkiem zarządu międzynarodowej organizacji Eurolab;
 • prof. Jan Madey – były prorektor UW i były dyrektor COME UW. W swej karierze pełnił m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz przewodniczącego europejskiej organizacji European University Information Systems (EUNIS);
 • prof. Krzysztof Obłój – wykładowca na Wydziale Zarządzania UW. Był m.in. doradcą społecznym Prezydenta RP oraz prezydentem stowarzyszenia European International Business Association. Pracował jako profesor wizytujący na wielu zagranicznych uczelniach;
 • dr hab. Katarzyna Śledziewska – dyrektor DELab UW. Prowadzi projekty międzynarodowe finansowane ze środków unijnych – Horyzontu 2020 i COSM;
 • Grzegorz Bochenek – kierownik Biura ds. Rozwoju UW, które zajmuje się strategicznymi dla UW programami i przedsięwzięciami, zarówno naukowymi, dydaktycznymi jak i organizacyjnymi, prowadzonymi samodzielnie lub z udziałem dużych instytucji zagranicznych;
 • doktorantka – mgr Małgorzata Kuczara, Wydział Zarządzania;
 • studentka – Julia Sobolewska, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

 

Rektor UW o zadaniach komitetu nominacyjnego: obejrzyj film >>

 

Komitet nominacyjny będzie zbierał sugestie co do kandydatów na członków rady od senatorów. – Zakładamy, że wszystkie osoby zgłoszone przez senatorów będą mieć wyjątkowo wysokie kwalifikacje. Jednak w radzie muszą być osoby, które będą patrzeć na uczelnię z różnej perspektywy. Może się zdarzyć, że będzie grupa osób reprezentująca ten sam punkt widzenia. Wtedy rozsądne będzie wybranie jednej spośród nich, a następnie poszukanie osób reprezentujących inne punkty widzenia. Niedobrze byłoby gdyby jeden punkt widzenia zdominował radę. Zadaniem komitetu jest wybranie kandydatów, którzy będą najlepiej pracować razem – jako zespół – wyjaśnia rektor UW.

 

Nad każdą nominacją komitetu będzie obradował Senat UW. Jeśli senatorowie dojdą do wniosku, że któryś z kandydatów nie odpowiada ich oczekiwaniom, komitet będzie zgłaszał kolejne propozycje.

 

Zarządzenie nr 126 rektora UW z 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Nominacyjnego (pdf)

Zarządzenie nr 133 rektora UW z 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia 126 (pdf, dot. przedstawicieli studentów i doktorantów)