21 listopada Senat UW przyjął uchwałę w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej rady uczelni. Rada jest nowym organem wprowadzonym przez ustawę Prawo szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Kadencja rady uczelni przewidziana jest na 4 lata, jednak zgodnie z przepisami przejściowymi kadencja pierwszej rady uczelni trwać będzie krócej – od czerwca 2019 r. do końca 2020 r. Rada musi zacząć działać jeszcze przed wejściem w życie nowego Statutu UW.

 

Zgodnie z ustawą do zadań rady należeć będzie:

  • opiniowanie projektu strategii uczelni,
  • opiniowanie projektu statutu,
  • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni (w tym opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania finansowego),
  • monitorowanie zarządzania uczelnią,
  • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat,
  • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni,
  • wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

W przypadku pierwszej rady jej zadania będą początkowo ograniczone – do momentu wejścia w życie nowego Statutu rada zajmować się będzie opiniowaniem projektu Statutu.

 

W skład rady uczelni według ustawy wchodzić może 6 lub 8 osób oraz przewodniczący samorządu studentów. Osoby spoza uczelni stanowić mają o najmniej 50% składu rady. Pierwsza rada uczelni na UW liczyć będzie 7 członków.

 

– Chcielibyśmy, aby rada uczelni skupiała osoby o bardzo wysokich kompetencjach, które znajdą się w niej ze względu na swoje osobiste umiejętności, a nie ze względu na to, że są reprezentantami jakichś instytucji, ciał czy grup. Rada powinna być otwarta nie tylko dla osób z Polski, ale też z innych krajów, osób należących do świata akademickiego, doskonale orientujących się w sprawach szkolnictwa wyższego i nauki – mówi prof. Marcin Pałys, rektor UW. – Mogliby to na przykład być byli rektorzy uczelni w naszej części Europy, za których kadencji ich uczelnie zmieniły jakościowo na lepsze swoje funkcjonowanie. Inny przykład to byli członkowie Europejskiej Rady Innowacji albo podobnych ciał działających w Unii Europejskiej, byli członkowie rady Europejskiej Rady ds. Badań. Mogą być to również wybitni absolwenci uniwersytetu, którzy w różnych dziedzinach, w działalności naukowej lub innej, mają szczególne osiągnięcia i są związani bardzo silnie z uniwersytetem, dla którego chcieliby pracować – wyjaśnia rektor UW.

 

Uchwała Senatu UW

Projekt uchwały został opracowany przez zespół rektorski i był przedmiotem dyskusji podczas Komisji Senackiej Prawno-Statutowej. I czytanie projektu odbyło się 7 listopada, II czytanie 21 listopada. Uchwała zakłada powołanie komitetu nominacyjnego, który na zlecenie Senatu będzie prowadził rozmowy z kandydatami zgłoszonymi przez senatorów.

Uchwała nr 369 Senatu UW

z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej rady uczelni

 

 

Pobierz dokument (pdf)