Rady naukowe dyscyplin na Uniwersytecie Warszawskim mogą do 10 kwietnia obradować i podejmować uchwały w trybie zdalnym. Taka możliwość dotyczy spraw pilnych, niezbędnych dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Zespół pod przewodnictwem prorektora Macieja Duszczyka opracował szczegółową instrukcję obradowania tych organów zdalnie.

Rady naukowe dyscyplin (RND) należą do organów kolegialnych Uniwersytetu Warszawskiego. Zostały utworzone na mocy zarządzenia nr 97 Rektora z 11 września 2019 roku. Zgodnie ze Statutem UW, uchwalonym 26 czerwca 2019 roku, do ich kompetencji należy między innymi: nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, ustalanie kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich, wybór członków rad dydaktycznych, wyznaczanie przedstawicieli rady do składu komisji konkursowych, prowadzenie postępowania nostryfikacyjnego. Rady będą także koordynowały działania związane z przygotowaniem ewaluacji działalności naukowej UW w ramach danej dyscypliny oraz przedstawiały Senatowi ocenę poziomu badań w danej dyscyplinie w odniesieniu do standardów międzynarodowych.

 

Każda z 22 rad obraduje podczas posiedzeń, które z reguły odbywają się raz w miesiącu. 

 

Z uwagi na trwający stan epidemii oraz czasowe ograniczenie pracy na terenie uczelni, wprowadzone na mocy zarządzenia nr 57 Rektora UW (z późniejszymi zmianami wydłużającymi okres jego obowiązywania do 10 kwietnia), Uniwersytet podjął decyzję o możliwości zwoływania posiedzeń RND zdalnie. Taką możliwość przewiduje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 marca, zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

Szczegóły dotyczące kryteriów i sposobu przeprowadzania zdalnych posiedzeń RND zostały opracowane przez zespół pod przewodnictwem dr. hab. Macieja Duszczyka, prorektora UW ds. naukowych. – Zdalne spotkania będą się odbywały jedynie w celu procedowania spraw pilnych, niezbędnych dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Zaleca się, by pozostałe sprawy były odłożone do momentu przywrócenia standardowych warunków pracy – mówi prorektor.

 

Spośród zadań RND, wymienionych w § 49 Statutu UW, szczegółowych zasad podejmowania decyzji wymagają: procedury nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz prowadzenie postępowania nostryfikacyjnego w rozumieniu art. 328 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W przypadku pozostałych zadań możliwe jest stosowanie procedur uproszczonych z zachowaniem odpowiedniej staranności, w tym możliwości przeprowadzenia dyskusji oraz zapewnienia członkom RND możliwości zdalnego udziału w głosowaniu.

 

Ponieważ końcowe uchwały o nadaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego mogą być zaskarżane, rekomenduje się odłożenie podejmowania na drodze zdalnej uchwał w tych dwóch sprawach do czasu ogłoszenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego interpretacji oficjalnie potwierdzającej taką możliwość.