Biuro Rad Naukowych zajmuje się administracyjną obsługą prac związanych z działalnością rad naukowych dyscyplin na UW. Właśnie uruchomiło swoją stronę internetową, na której można znaleźć informacje dotyczące m.in. składu, terminów posiedzeń oraz danych kontaktowych tych nowych uniwersyteckich organów.

Rady naukowe dyscyplin na UW zostały utworzone na mocy zarządzenia rektora z 11 września 2019 roku. Zgodnie z nowym Statutem, uchwalonym 26 czerwca 2019 roku, do ich kompetencji należy: nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, ustalanie kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich, wybór członków rad dydaktycznych, wyznaczanie przedstawicieli rady do składu komisji konkursowych, prowadzenie postępowania nostryfikacyjnego. Rady będą także koordynowały działania związane z przygotowaniem ewaluacji działalności naukowej UW w ramach danej dyscypliny oraz przedstawiały Senatowi ocenę poziomu badań w danej dyscyplinie w odniesieniu do standardów międzynarodowych.

 

Powstały 22 rady, mimo że na Uniwersytecie prowadzone są 24 dyscypliny. O wspólną radę wnioskowali przedstawiciele matematyki i informatyki, jak również nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie.

 

Administracyjną obsługą prac tych organów zajmuje się Biuro Rad Naukowych. Na jego stronie internetowej (radynaukowe.uw.edu.pl) można znaleźć informacje dotyczące m.in. siedziby i danych kontaktowych BRN, a także składu czy terminów posiedzeń poszczególnych rad.

 

Siedziba Biura znajduje się w budynku BUW (ul. Dobra 56/66) na II piętrze części biurowej (tzw. „rogal”). Koordynatorem prac BRN jest dr Dominik Wasilewski, koordynator ds. wdrożenia zmian wynikających z wprowadzenia nowej ustawy.

 

Rady naukowe dyscyplin – materiał opracowany przez zespół rektorski UW