5 grudnia na UW odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego prof. Freiherrowi Clausowi von Carnap-Bornheimowi. Naukowiec jest wybitnym badaczem specjalizującym się w archeologii środkowej i północnej Europy pierwszego tysiąclecia po Chrystusie.

Prof. Freiherr Claus von Carnap-Bornheim jest badaczem m.in. problematyki okresu rzymskiego. W swojej pracy  archeolog koncentruje się głównie na trzech zasadniczych kwestiach: uzbrojeniu społeczności barbarzyńskich, miejscach ofiarnych w skandynawskich konfliktach zbrojnych pierwszych wieków po Chrystusie i zagadnieniach związanych z identyfikacją elit plemiennych tego czasu. Analizował m.in. dyferencjację społeczną oraz kształtowanie się barbarzyńskich elit (pochówek króla Childeryka I, groby okazałe z Mušov), problematykę konfliktów i pól bitewnych (Kalkriese – miejsce klęski Warusa w Lesie Teutoburskim w 9 roku), jak również centra i peryferie kulturowe. W ostatnim czasie badał m.in.  emporium z okresu wikińskiego w Haithabu i Danewerk – system średniowiecznych umocnień bagiennych w poprzek Półwyspu Jutlandzkiego. Dzięki staraniom archeologa Haithabu i Danewerk zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

Prof. Freiherr Claus von Carnap-Bornheim ukończył studia na Uniwersytecie Filipa w Marburgu. Tam też obronił pracę doktorską o wyrobach złotniczych ze znalezisk bagiennych w południowej Skandynawii oraz pracę habilitacyjną pt. Studia nad młodszym okresem rzymskim w Barbaricum. Tytuł profesora uzyskał na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii. Archeolog jest autorem lub współautorem stu osiemdziesięciu publikacji oraz redaktorem lub wydawcą ponad trzydziestu monografii.

 

Organizator nauki o światowej renomie

Prof. Freiherr Claus von Carnap-Bornheim jest związany z instytucjami naukowymi, muzealnymi i konserwatorskimi kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn. Od 2009 roku pełni funkcję dyrektora państwowej Fundacji Muzeów Kraju Związkowego Szlezwik-Holsztyn na Zamku Gottorf.

 

Jednym z jego największych  sukcesów jest stworzenie i kierowanie Centrum Archeologii Bałtyckiej i Skandynawskiej. Jednostka prowadzi badania w Europie Północnej, Środkowej i Wschodniej – od epoki kamienia po średniowiecze. Ośrodek współpracuje również z polskimi archeologami, w tym z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego. Badacze z obu instytucji zaangażowani byli w realizację projektów naukowych dotyczących m.in. naśladownictw rzymskich medalionów czy znalezisk monet rzymskich z cmentarzysk sambijskich. Rezultatem badań były m.in. wspólne publikacje. W ramach wymiany akademickiej prof. Freiherr Claus von Carnap-Bornheim gościł wielu pracowników UW, jak również studentów i doktorantów.

 

Archeolog jest badaczem cenionym na arenie międzynarodowej. Za swoje zasługi dla nauki został odznaczony m.in. Orderem Rycerskim Nordstjern przez Króla Szwecji Karola XVI Gustawa, Orderem Rycerskim Danebrog przez Królową Danii Małgorzatę II czy Krzyżem Zasługi pierwszej klasy przez prezydenta Niemiec. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego prof. Freiherrowi Clausowi von Carnap-Bornheimowi odbędzie się 5 grudnia o godz. 12.00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego. Laudację wygłosi prof. Aleksander Bursche z Wydziału Archeologii UW, promotor honorowego doktoratu.