Od lipca na Uniwersytecie Warszawskim działa Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych (BMPB). Jednym z głównych zadań biura jest wsparcie naukowców w pozyskiwaniu grantów w międzynarodowych konkursach, m.in. w programie ramowym badań i innowacji UE – Horyzont 2020, w tym grantów Europejskiej Rady ds. Badań. Biuro koordynuje także prace związane z uczestnictwem UW w European University Alliance 4EU.

Powstanie nowego biura jest bezpośrednio związane z działaniami mającymi podnieść poziom umiędzynarodowienia Uniwersytetu Warszawskiego, co jest jednym z priorytetów wpisanych w strategię uczelni. Na uniwersytecie realizowanych jest coraz więcej prestiżowych projektów przyznawanych i finansowanych przez instytucje międzynarodowe, w tym przez Unię Europejską. Nowe biuro ma wzmocnić obsługę administracyjną projektów oraz odpowiednio przygotować uczelnię do poszerzenia zakresu współpracy międzynarodowej, szczególnie w odniesieniu do badań naukowych.

 

Nowe biuro zostało wyłonione z jednej z sekcji uniwersyteckiego Biura Obsługi Badań. BMPB jest odpowiedzialne m.in. za:

  • rozpowszechnianie informacji o możliwościach pozyskiwania środków ze źródeł krajowych i zagranicznych na międzynarodowe projekty badawczo-innowacyjne oraz zwiększenie potencjału badawczego uniwersytetu, a także informacji o zasadach uczestnictwa w międzynarodowych programach badawczych (np. w programach ramowych UE, programie COST, Funduszu Wyszehradzkim czy PNFN),
  • pomoc naukowcom w znalezieniu partnerów w celu utworzenia międzynarodowych konsorcjów badawczych,
  • wsparcie w przygotowaniu wniosków projektowych,
  • pomoc w negocjowaniu umów grantowych i umów konsorcjum,
  • pomoc w zarządzaniu i administrowaniu projektami przyjętymi do realizacji,
  • wdrażanie strategii „HR Excellence in Research award” w zakresie międzynarodowej działalności naukowo-badawczej uniwersytetu,
  • prowadzenie punktu kontaktowego programów badawczych UE oraz koordynowanie działań administracji centralnej i jednostek organizacyjnych uniwersytetu w ramach międzynarodowych partnerstw strategicznych, w tym 4EU Alliance – sojuszu czterech europejskich uczelni badawczych, tj. Uniwersytetu Warszawskiego, Sorbonne Université, Uniwersytetu w Heidelbergu i Uniwersytetu Karola w Pradze w zakresie badań, innowacji, kształcenia i wymiany studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych, a także inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością nauki.

Nowe biuro podlega bezpośrednio rektorowi. Kierownikiem jednostki jest Diana Pustuła.

 

BMPB mieści się na kampusie głównym UW w Auditorium Maximum (Krakowskie Przedmieście 26/28).

 

Więcej informacji