Sieć BiodivERsA ogłosiła listę międzynarodowych projektów, które otrzymają finansowanie w ramach działania BiodivERsA Call 2018. W dwa projekty zaangażowani są naukowcy z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego: prof. Magdalena Popowska i prof. Bogdan Jaroszewicz.

Prof. Magdalena Popowska z Instytutu Mikrobiologii uczestniczy w projekcie „ANTIVERSA – Bioróżnorodność jako ekologiczna bariera dla rozprzestrzeniania się istotnej klinicznie oporności na antybiotyki w środowisku”. W pracach nad projektem ANTIVERSA naukowcy przyjmują podejście oparte na koncepcji „One Health”, według której zdrowie człowieka jest powiązane ze zdrowiem zwierząt oraz stanem środowiska naturalnego. Międzynarodowy zespół będzie badać przepływy antybiotykooporności (AMR) pomiędzy sferami życia ludzi i zwierząt oraz to, jak bioróżnorodność ekosystemów glebowych i wodnych wpływa na ograniczanie rozprzestrzeniania się AMR w środowisku. Projektem kierują naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, a uczestniczą Badacze z Austrii, Francji, Irlandii, Niemiec, Polski, Rumunii, Szwajcarii.

 

Prof. Bogdan Jaroszewicz z Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW bierze udział w projekcie „Dr. FOREST – Różnorodność biologiczna lasów a zdrowie i dobre samopoczucie społeczeństwa”. Celem projektu jest oszacowanie wpływu różnorodności biologicznej lasów na zdrowie człowieka. Ma to pomóc w tworzeniu polityk leśnych, które będą przynosiły człowiekowi jak najwięcej zdrowotnych korzyści. Naukowcy przyjrzą się m.in. leśnemu mikroklimatowi i jakości powietrza, produktom spożywczym pochodzącym z lasu, potencjałowi lasu dla regeneracji psychicznej, ale też zagrożeniom leśnym (np. choroby odkleszczowe). W projekcie biorą udział badacze z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Polski. Liderem projektu jest Uniwersytet we Fryburgu. Ze strony polskiej uczestniczą pracownicy nie tylko Wydziału Biologii UW, ale też Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. Anna Kiss i dr hab. Barbara Bobrowska-Korczak.

 

Sieć BiodivERsA zrzesza organizacje finansujące badania naukowe o innowacyjnym potencjale dla ochrony i zarządzania bioróżnorodnością. Tematem bieżącej edycji BiodivERsA Call jest bioróżnorodność i jej wpływ na zdrowie zwierząt, ludzi i roślin. Konkurs został ogłoszony przez 15 organizacji finansujących badania naukowe z 11 państw. 49 wnioskodawców zgłosiło swoje projekty, a 10 z nich uzyskało finansowanie w łącznej wysokości ok. 11,9 mln euro.

 

Więcej informacji o konkursie oraz pełna lista projektów jest dostępna na stronie sieci BiodivERsA.