23 września Rada Wydziału Biologii UW przyjęła uchwałę w sprawie kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Dokument zachęca społeczność akademicką do podjęcia konkretnych działań mających ograniczyć negatywny wpływ człowieka na środowisko.

Głównym przesłaniem uchwały jest konieczność ograniczenia śladu węglowego i wpływu na środowisko, które są efektem działalności wydziału i jego pracowników. W dokumencie rada wydziału zobowiązała się do przygotowania w ciągu jednego roku strategii postępowania, które ograniczy ten ślad. Strategię przygotuje i wdroży powołany uchwałą dziekański Zespół ds. odpowiedzialności klimatycznej i środowiskowej. Autorzy dokumentu wskazali, że społeczność wydziału powinna strzec tego, aby w debacie publicznej dotyczącej globalnych zmian klimatu i zagrożeń środowiska posługiwano się wiedzą i metodologią naukową.

 

W uchwale zaapelowano do władz UW o organizacyjne i finansowe wsparcie dla projektów badawczych oraz aplikacyjnych, których tematem jest negatywny wpływ człowieka na klimat i środowisko. W opinii twórców uchwały konieczne jest też opracowanie strategii osiągnięcia możliwie szybko neutralności klimatycznej przez UW.

 

W związku z przyjęciem uchwały władze wydziału sformułowały listę procedur i zaleceń wprowadzanych na Wydziale Biologii UW. W zestawieniu znalazły się m.in.: podjęcie w trybie pilnym akcji informacyjnej dotyczącej kryzysu klimatyczno-ekologicznego i działań zaradczych skierowanej do pracowników i studentów. Dla nowo przyjętych studentów organizowane będą szkolenia z zasad działania przyjętych przez wydział w związku z kryzysem klimatyczno-ekologicznym. Ustawienie kompostownika na terenie wydziału oraz zagwarantowanie dostępności posiłków wegańskich w stołówce wydziału to punkty, które również znalazły się na liście.

 

Od maja uchwały w sprawie ochrony klimatu, poza Wydziałem Biologii, przyjęły rady trzech wydziałów: Psychologii (pdf), Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (pdf), Nauk Ekonomicznych (pdf). W czerwcu wszystkie uchwały poparł Senat UW.