Na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się trzecia edycja badania dotyczącego oceny wdrożenia na uczelni Zasad Europejskiej Karty Naukowca i Zasad postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Ankietę można wypełnić od 1 do 24 grudnia.

W 2014 roku rektor UW podpisał Deklarację poparcia dla stosowania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników. Od tamtej pory na uczelni trwa dostosowanie wewnętrznych procedur i przepisów do zaleceń zebranych w europejskich dokumentach. W 2016 roku Komisja Europejska przyznała UW prestiżowe wyróżnienie HR Excellence in Research.

 

– Na Uniwersytecie wdrożonych zostało wiele inicjatyw i działań mających na celu poprawę środowiska i warunków pracy naukowców, m.in. utworzono Welcome Point, który wspiera osoby z zagranicy; przyjęto pierwszy wśród polskich uczelni Plan równości płci dla Uniwersytetu Warszawskiego oraz plan działań równościowych na lata 2020–2023, utworzono sekcję oferującą nauczycielom akademickim szeroką ofertę szkoleń i programów rozwojowych – mówi prof. Sambor Grucza, prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych, dodając: – Wprowadzono też istotne zmiany w wewnętrznych regulacjach uczelni, m.in. zmieniono zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich oraz zasady przeprowadzania oceny okresowej nauczycieli akademickich.

 

Badanie PEJK UW

W 2022 roku Uniwersytet Warszawski planuje złożenie wniosku o odnowienie wyróżnienia HR Excellence in Research. Opinia nauczycieli akademickich UW na temat stopnia wdrożenia ww. zasad, wyrażona w ankiecie opracowanej przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia UW (wchodzącej w skład Biura Innowacji Dydaktycznych UW), zostanie uwzględniona w strategii działań projakościowych w kolejnych latach.

 

W badaniu można wziąć udział od 1 do 24 grudnia pod adresem: https://ankieter.uw.edu.pl/surveys/13180/