Uniwersytet Warszawski Pozycja UW na świecie

Renomę na świecie Uniwersytet buduje poprzez:

 • umacnianie rozpoznawalności uczelni jako ośrodka badawczego – UW jest liderem wśród polskich centrów naukowych, z każdym rokiem rośnie jego rola na arenie europejskiej i światowej. Wskazują na to obiektywne czynniki, jak wzrost liczby projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych czy publikacji na łamach periodyków wyróżnionych przez „Journal Citation Reports” oraz „European Reference Index for the Humanities”. Potencjał Uniwersytetu pozwala myśleć nie tylko o konkurowaniu z zagranicznymi uczelniami, lecz o odgrywaniu szczególnej roli w naszym rejonie Europy, a nawet dołączeniu do czołówki kontynentu;
 • rozwój międzynarodowej współpracy – uczelnia współpracuje z około 800 podmiotami zagranicznymi, angażuje się w prace polskich i międzynarodowych sieci naukowych i stowarzyszeń, jest członkiem licznych międzynarodowych konsorcjów;
 • rozwój wymiany akademickiej – spośród polskich uczelni UW najaktywniej uczestniczy w programach wpierających mobilność. Był zaangażowany w wymianę oraz projekty w ramach zakończonych programów LLP Erasmus oraz Erasmus Mundus. Od stycznia 2014 roku aktywnie uczestniczy w nowym unijnym programie Erasmus+.

Umiędzynarodowienie UW w liczbach

 • 800 partnerów zagranicznych,
 • 400 uczelni z 73 krajów współpracujących z UW w ramach umów o bezpośredniej współpracy,
 • 440 uczelni współpracujących z UW w ramach programu Erasmus+,
 • 100 międzynarodowych towarzystw i sieci naukowych, których członkiem jest Uniwersytet,
 • 2,1 tys. zagranicznych kandydatów na studia,
 • 4,4 tys.zagranicznych studentów i doktorantów,
 • 24 programy studiów I i II stopnia w języku angielskim,
 • 24 kierunki studiów prowadzone wspólnie z uczelniami zagranicznymi,
 • 194 prowadzonych w 2016 roku projektów finansowanych z grantów w ramach programów międzynarodowych (NCN, NCBR,  FPR, H2020 i innych),
 • 400 konferencji z udziałem gości zagranicznych w 2016 roku.

Szczegółowe dane statystyczne publikowane są w Sprawozdaniach rocznych rektora UW.

Więcej o współpracy

Międzynarodowe rankingi szkół wyższych

W rankingach polskich szkół wyższych Uniwersytet rywalizuje jedynie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Raz jeden, raz drugi zajmuje pierwsze miejsce. W rankingach międzynarodowych – takich jak Times Higher Education World University Ranking (THE), Quaquarelli Symmonds World University Ranking (QS) oraz Academic Ranking of World Universities (ARWU) – wypadamy najlepiej spośród wszystkich polskich uczelni.

 

W 2016 roku magazyn „Nature” opublikował zestawienie wschodzących gwiazd nauki Nature Index 2016 Rising Stars. Podsumowuje on osiągnięcia naukowe ośrodków badawczych z ostatnich 4 lat w oparciu o wskaźnik WFC (weighted fractional count), odnoszący się do dorobku publikacyjnego w 68 prestiżowych czasopismach z zakresu nauk przyrodniczych. Uniwersytet Warszawski w zestawieniu ogólnoświatowym zajął 96. miejsce, a w rankingu dla Europy Południowej i Wschodniej uplasował się na 3. miejscu.

 

Zobacz więcej