Trwają prace nad nowelizacją Statutu UW. Dokument określa sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni, które nie są uregulowane w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

Zespół ds. nowelizacji Statutu został powołany przez rektora Uniwersytetu pod koniec stycznia. Pracami zespołu kieruje prof. Marek Wąsowicz z Wydziału Prawa i Administracji. W zespole jest także sześciu innych nauczycieli akademickich, przedstawiciel doktorantów i przedstawicielka studentów. Skład tego gremium został tak pomyślany, żeby znalazły się w nim osoby z różnych wydziałów, należące do różnych grup społeczności akademickiej i o zróżnicowanym doświadczeniu organizacyjnym.

 

Pierwsze czytanie zmian w statucie odbyło się w dwóch częściach – na posiedzeniach Senatu 22 kwietnia i 20 maja. Dyskusja na ten temat odbyła się też na spotkaniu zespołu rektorskiego z dziekanami wydziałów. Nowelizacją dokumentu zajmowała się również senacka komisja prawno-statutowa.

 

– Zmieniła się ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” i z niej wynika szereg zmian, które muszą być wprowadzone do statutu – wyjaśniał na posiedzeniu Senatu UW prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu. Nowelizacja jest też okazją do doprecyzowania tych zapisów, które rodziły wątpliwości interpretacyjne. Zmiany mają też służyć wzmocnieniu skuteczności organizacyjnej UW i umożliwić pełniejsze wykorzystanie wszystkich zasobów uczelni.

 

– Zważywszy na strategiczne cele, jakie Uniwersytetowi przyświecają i na to, że stosunkowo niedawno przyjęliśmy Strategię średnioterminową na lata 2014-2018, warto przygotować statut do tego, żeby tę strategię można było skutecznie wykonywać, żeby statut był tu pomocny – wyjaśniał prof. Marek Wąsowicz.

 

Ważna zmiana została wprowadzona na początku dokumentu. Statut rozpoczyna się teraz preambułą, w której została wyeksponowana badawcza rola uczelni. – Preambuła spełnia rolę pewnej dyrektywy interpretacyjnej, to nie tylko zabieg literacki. Pokazuje jaki powinien być cel działania instytucji i pod jakim kątem powinny być interpretowane przepisy szczegółowe statutu – mówił szef zespołu ds. nowelizacji.

 

Proponowana przez zespół preambuła brzmi:

 

„Mając na względzie realizację misji Uniwersytetu Warszawskiego, dążąc do umocnienia jego pozycji jako uczelni badawczej zachowującej najwyższe standardy nauczania i pracy naukowej, ze świadomością kulturotwórczej funkcji Uniwersytetu a zarazem jego służebnej roli wobec społeczeństwa, w ramach którego i na rzecz którego funkcjonuje, w przekonaniu, że wszystkie działania Uniwersytetu, prowadzone w ramach należnej mu pełnej autonomii, powinny służyć osiąganiu tych celów, Senat Uniwersytetu Warszawskiego stanowi, co następuje.”

 

Po takim wstępie rozpoczyna się rozdział z postanowieniami ogólnymi.

 

Najważniejsze zmiany przewidziane w dokumencie w sprawach organizacyjnych to doprecyzowanie zapisów o łączeniu, przekształcaniu i likwidowaniu jednostek organizacyjnych uczelni oraz aktualizacja uregulowań dotyczących centrów badawczych i jednostek międzyuczelnianych. Zmiany dotyczące kształcenia to m.in. zwiększenie roli oceny prowadzonej przez środowiskowe komisje akredytacyjne. Najwięcej poprawek dotyczy spraw pracowniczych. Uporządkowane zostały przepisy dotyczące zatrudniania, oceny i awansów bibliotekarzy i kustoszy. Nowe brzmienie mają także uregulowania dotyczące docentów. Po raz pierwszy w Statucie UW pojawia się status: emerytowanego profesora UW i wykładowcy afiliowanego przy uczelni. Nowością jest także i to, że wprowadzono możliwość wydawania przez rektora ogólnych wytycznych dotyczących tworzenia stanowisk pracy, realizacji części obowiązków dydaktycznych przez pracowników naukowych poza jednostką macierzystą w której pracują oraz powierzania prowadzenia zajęć osobom, które nie są pracownikami uczelni.

 

Z propozycjami wszystkich zmian można się zapoznać w załączonym materiale. Jest to plik roboczy, materiał nad którym będą dyskutować senatorowie UW. Kolejne czytanie dokumentu i głosowanie w sprawie nowelizacji odbędzie się na posiedzeniu Senatu UW w tym miesiącu.