Ogłoszono wyniki konkursów Etiuda 3 i Fuga 4. W tej edycji nagrodzono 31 badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego. Konkursy organizowane są przez Narodowe Centrum Nauki.

Etiuda 3 przeznaczona jest dla młodych naukowców, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia doktora. Do NCN wpłynęło 280 wniosków, do finansowania zakwalifikowano 93 projekty. Wśród laureatów, którzy otrzymają stypendia doktorskie znalazło się 18 badaczy z UW. Łączna suma środków finansowych przyznanych badaczom wynosi ponad 1 591 tys. zł. Najwięcej wyróżnionych osób to reprezentanci nauk humanistycznych. Ich projekty dotyczą m.in.: rekonstruowania władzy i perspektywy poznawczej drugiej osoby w procesie komunikacji, czy też kognicji sądów administracyjnych w świetle standardu konstytucyjnego.

 

Młodzi badacze, których wnioski zostały zakwalifikowane do finansowania, będą otrzymywać stypendium w wysokości 3 tys. zł miesięcznie, maksymalnie przez 12 miesięcy. Co więcej, odbędą również staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym, gdzie będą mogli pogłębić swoje badania prowadzone w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.

 

Fuga 4 to konkurs skierowany do naukowców posiadających stopień doktora lub będących tuż przed obroną, dzięki wygranej mogą pojechać na staż podoktorski. Do NCN wpłynęło 214 wniosków, z czego do finansowania zakwalifikowano 54. Z UW nagrodzono 13 badaczy. NCN przyznał im ponad 6 325 tys. zł. Badacze podczas wyjazdów naukowych będą mogli realizować projekty, które dotyczą m.in.: spektroskopii dwufotonowej z użyciem światła kwantowego, ziem pruskich we wczesnym średniowieczu czy też przemian kulturowych między Bałtykiem a Morzem Czarnym w świetle znalezisk monet rzymskich. Są wśród nich przedstawiciele nauk o Ziemi, humanistycznych, a także ścisłych i technicznych.

 

 

Wyniki konkursów dostępne są na stronie NCN.

 

Lista laureatów z UW