Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do Szkół Doktorskich. Dokument określa m.in. warunki i tryb postępowania kwalifikacyjnego oraz procedurę przyjęcia do szkoły doktorskiej. 

Uchwała nr 17 Senatu UW z 20 stycznia 2021 roku określa zasady rekrutacji do szkół doktorskich w latach akademickich 2021/2022–2023/2024. 

 

W związku z obowiązującą ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. z późn. zm., od roku akademickiego 2019/2020 model kształcenia doktorantów uległ zmianie. Na Uniwersytecie Warszawskim powołano 4 szkoły doktorskie:

Są one nową formą kształcenia doktorantów, w ramach której mogą oni prowadzić indywidualne projekty opracowywane pod kierunkiem promotorów. Wszyscy doktoranci w szkołach doktorskich otrzymują stypendium. Ich praca podlega śródokresowej ocenie.

Rekrutacja do szkół doktorskich UW:
 • Odbywa się w drodze konkursu.
 • Harmonogram rekrutacji i zasady przeprowadzania rejestracji kandydatów ustala rektor po zasięgnięciu opinii dyrektorów szkół doktorskich i właściwego organu samorządu doktorantów.
 • Jeżeli harmonogram przewiduje więcej niż jedną turę rekrutacji w danym roku akademickim, kandydat może wziąć udział tylko w jednej z nich.

 

Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne:
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi dyrektor szkoły doktorskiej.
 • W celu organizacji postępowania rekrutacyjnego dyrektor powołuje koordynatora rekrutacji, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły.
 • Dyrektor oraz koordynator rekrutacji nie mogą być członkami zespołu kwalifikacyjnego.
 • Do 15 grudnia dyrektor przedstawia rektorowi i Radzie Szkoły sprawozdanie z rekrutacji i przyjęć pozalimitowych przeprowadzonych do szkoły w poprzednim roku akademickim.
 • Dyrektor na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego w uzgodnieniu z rektorem tworzy zespoły kwalifikacyjne dla poszczególnych dyscyplin i powołuje ich członków – w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i wyłonienia kandydatów rekomendowanych do przyjęcia do szkoły – spośród proponowanych kandydatur przedstawionych w liczbie po nie więcej niż 10 osób przez rektora, kierowników jednostek organizacyjnych, rady naukowe dyscyplin, Radę Szkoły i koordynatora rekrutacji.

 

Postępowanie rekrutacyjne:
 • Składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz przyjęcia albo wydania decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia kandydata do szkoły.
 • Celem postępowania kwalifikacyjnego jest wskazanie najlepszych kandydatów do kształcenia w szkole przez sprawdzenie predyspozycji kandydatów na podstawie oceny ich aktywności naukowej, opisu i wartości proponowanego projektu badawczego oraz wyników rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły może złożyć kandydat, który zarejestrował się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK), wniósł opłatę rekrutacyjną i legitymuje się tytułem magistra lub równorzędnym (lub będzie się nim legitymował do dnia określonego w harmonogramie rekrutacji) lub jest kierownikiem projektu badawczego realizowanego na UW w ramach „Diamentowego Grantu” (lub złożył wniosek w tym programie) albo jest absolwentem studiów I stopnia lub studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich, i uzyskał zgodę dyrektora w uzgodnieniu z zespołem kwalifikacyjnym na wzięcie udziału w rekrutacji z uwagi na wykazaną wyjątkową, najwyższą jakość dotychczasowych osiągnięć naukowych.
 • W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę m.in. zaproponowanego przez kandydata projektu badawczego, aktywności naukowej kandydata na podstawie CV lub życiorysu, rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.
Limit miejsc w poszczególnych dyscyplinach prowadzonych przez szkoły doktorskie UW:

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych:

 • archeologia – 7;
 • filozofia – 11;
 • historia – 16;
 • językoznawstwo – 23;
 • literaturoznawstwo – 25;
 • nauki o kulturze i religii – 12;
 • nauki o sztuce – 6.

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych:

 • ekonomia i finanse – 13;
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – 5; 
 • nauki o bezpieczeństwie – 4;
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach – 5;
 • nauki o polityce i administracji – 18;
 • nauki o zarządzaniu i jakości – 5;
 • nauki prawne – 25;
 • nauki socjologiczne – 11;
 • pedagogika – 5;
 • psychologia – 9.

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

 • astronomia – 5;
 • matematyka i informatyka – 22; 
 • nauki biologiczne – 17;
 • nauki chemiczne – 18;
 • nauki fizyczne – 27;
 • nauki o Ziemi i środowisku – 11.

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska:

20 miejsc łącznie w dziedzinach nauk humanistycznych, nauk społecznych i dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. Dodatkowo 10 miejsc w ramach programu kształcenia Quantitative Psychology and Economics, zwanego dalej „QPE”.