Zajęcia w semestrze letnim 2020/2021 odbywać się będą w trybie zdalnym. Online prowadzone będą zajęcia dydaktyczne, lektoraty, egzaminy oraz dyżury nauczycieli akademickich. Wyjątek stanowią zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu prowadzącego ze studentami, takie jak zajęcia praktyczne, w szczególności laboratoryjne, terenowe oraz praktyki studenckie, które mogą w uzasadnionych przypadkach odbywać się stacjonarnie.

18 stycznia zostało wydane zarządzenie nr 9 rektora UW w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia:

 

 • na studiach pierwszego stopnia;
 • na studiach drugiego stopnia;
 • na jednolitych studiach magisterskich;
 • na studiach doktoranckich;
 • w szkołach doktorskich;
 • na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach.

Zajęcia w semestrze letnim odbywać się będą w trybie zdalnym. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym. Dotyczy to wyłącznie zajęć praktycznych, w szczególności o charakterze laboratoryjnym, terenowym oraz studenckich praktyk zawodowych. Zajęcia te muszą być prowadzone z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych.

Decyzję dotyczącą trybu prowadzenia zajęć podejmują kierownicy i dyrektorzy jednostek dydaktycznych, którzy do 1 marca ogłaszają wykaz zajęć prowadzonych w trybie innym niż zdalny.

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 9 rektora UW z 18 stycznia:

 

 • zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz ogólnouniwersyteckie lektoraty języków obcych nowożytnych są prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym;
 • zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w trybie zdalnym albo na podstawie zarządzenia dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego z zachowaniem wymogów higieniczno sanitarnych;
 • egzamin dyplomowy przeprowadza się w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
 • konsultacje i dyżury dydaktyczne nauczycieli akademickich dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych odbywają się zdalnie;
 • egzaminy certyfikacyjne z języków obcych nowożytnych dla studentów i doktorantów odbywają się w trybie zdalnym albo w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych.
Prowadzenie zajęć w trybie zdalnym

Zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym mogą być prowadzone w formie:

 • asynchronicznej – umożliwiającej uczestnikom zajęć odtworzenie materiału udostępnionego przez prowadzącego zajęcia;
 • synchronicznej – w kontakcie prowadzącego zajęcia z ich uczestnikami w czasie rzeczywistym.

 

Decyzję w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy prowadzenia zajęć, podejmuje do 19 lutego odpowiednio kierownik lub dyrektor jednostki dydaktycznej.

Przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń

Do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym stosuje się następujące narzędzia informatyczne:

 • narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus” prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, w szczególności do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń pisemnych;
 • narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”, w tym w szczególności narzędzie Google Meet do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń ustnych.

Kierownicy i dyrektorzy jednostek dydaktycznych mogą podjąć decyzję o wykorzystaniu innego narzędzia informatycznego, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Inspektora Ochrony Danych na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Informacje szczegółowe dotyczące organizacji kształcenia w semestrze letnim 2020/2021 znajdują się w zarządzeniu nr 9 rektora UW z 18 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 9 rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021