Senat UW wybrał członków do Rady uczelni w kadencji 2021-2024. Zasiądą w niej: prof. zw. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek (przewodniczący), prof. dr hab. Janusz Marek Bujnicki, prof. Pearl A. Dykstra, prof. Poul Holm, prof. Marek Karliner oraz Katarzyna Monika Zajdel-Kurowska. Członkiem rady, powoływanym z urzędu, jest także Kamil Bonas, przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów UW.

Rada uczelni to organ uniwersytecki wprowadzony w szkołach wyższych przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Do jej zadań należy opiniowanie projektów statutu i strategii uczelni oraz sprawozdania z jej realizacji, monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, a także wskazywanie kandydatów na rektora.

 

Kadencja Rady uczelni przewidziana jest na 4 lata, jednak zgodnie z przepisami przejściowymi kadencja pierwszej Rady uczelni trwała krócej – od maja 2019 r. do końca grudnia 2020 r. Na posiedzeniu 20 stycznia 2021 r. Senat UW wybrał nowy skład Rady uczelni.

Członkowie Rady uczelni w kadencji 2021-2024:
  • prof. Mirosław Ząbek z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, specjalista w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii, wieloletni konsultant krajowy w dziedzinie neurochirurgii – przewodniczący rady;
  • prof. Janusz Marek Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, jeden z najczęściej cytowanych polskich badaczy, przewodniczył pierwszej Radzie uczelni w latach 2019-2020;
  • prof. Pearl Dykstra z Erasmus University w Rotterdamie, członkini the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (Holenderskiej Królewskiej Akademii Sztuk i Nauk), jedna z głównych osób doradzających komisarzowi Unii Europejskiej ds. Badań, Nauki i Innowacji (ponownie wybrana);
  • prof. Poul Holm z Trinity College w Dublinie, były rektor University of Roskilde (Dania), członek Royal Irish Academy oraz Academia Europaea (ponownie wybrany);
  • prof. Marek Karliner z Tel-Aviv University, członek zagraniczny Polskiej Akademii Umiejętności, przewodniczący the Mortimer and Raymond Sackler Institute of Advanced Studies, przewodniczący Israeli Committee for High Energy Physics;
  • Katarzyna Monika Zajdel-Kurowska, dyrektor wykonawcza w Grupie Banku Światowego, była podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz była członkini zarządu Narodowego Banku Polskiego, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (ponownie wybrana);
  • Kamil Bonas, przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów UW (ponownie zasiada w radzie z urzędu).

Rada uczelni działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statut Uniwersytetu Warszawskiego oraz Regulamin Rady uczelni.

 

W Radzie uczelni zgodnie z ustawą zasiadać może 6 lub 8 osób oraz – z urzędu – przewodniczący samorządu studentów. Osoby spoza uczelni stanowić mają co najmniej 50% składu rady.

 

Członków Rady uczelni Senat wybiera bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Senatu. Przewodniczącym Rady uczelni jest jej członek pochodzący spoza wspólnoty Uniwersytetu, wybrany przez Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby jego członków.

 

Działalność pierwszej Rady uczelni

Pierwsza Rada uczelni na UW działała od 15 maja 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Zasiadali w niej: prof. Janusz Marek Bujnicki (przewodniczący), prof. Pearl A. Dykstra, prof. Poul Holm, prof. Krzysztof Redlich, Marynika Woroszylska-Sapieha, Katarzyna Monika Zajdel-Kurowska, Kamil Bonas.

 

14 grudnia 2020 r. kończąca swoją kadencję pierwsza Rada uczelni zatwierdziła sprawozdanie z działalności w roku 2020. Sprawozdanie Rady uczelni Uniwersytetu Warszawskiego >>

 

W 2020 r. odbyło się 7 posiedzeń, podczas których rada zajmowała się m.in. procedurą wskazywania kandydatów na rektora, monitorowaniem zarządzania uczelnią w związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19, monitorowaniem gospodarki finansowej UW, inicjatywami o znaczeniu strategicznym dla uniwersytetu.

 

Uchwała nr 18 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 20 stycznia 2021 r.  sprawie powołania Rady Uczelni Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2021–2024