Prof. prof. Mirosława Czerny, Michał Ksawery Cyrański i Monika Rekowska zostali powołani na dyrektorów trzech szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego: Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Nauk Humanistycznych. Funkcje te będą sprawować do 2024 roku. W najbliższym czasie ogłoszona zostanie również decyzja o powołaniu osoby, która pokieruje Międzydziedzinową Szkołą Doktorską.
Prof. dr hab. Mirosława Czerny – dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Prof. Mirosława Czerny jest kierownikiem Katedry Geografii Miast i Planowania Przestrzennego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Wcześniej była dyrektorem Instytutu Studiów Regionalnych i Globalnych w tej jednostce.

 

Zajmuje się m.in. geografią rozwoju, geografią społeczno-ekonomiczną Polski oraz modelami przestrzennego rozwoju miast. Prof. Czerny wykładała na uniwersytetach m.in. na Kubie, w Kolumbii, Peru czy Meksyku. W ramach stypendium przyznanego przez Fundację Aleksandra von Humboldta ponad rok prowadziła badania nad krajami rozwijającymi się na Uniwersytecie w Tybindze i w Oxfordzie.

 

W 2007 roku Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Peru) przyznał jej doktorat honorowy, a 11 lat później to samo wyróżnienie otrzymała od Universidad de Manizales (Kolumbia). Prof. Mirosława Czerny jest też członkinią Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk (PAN).

 

Jej poprzednikiem na stanowisku dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UW był prof. Paweł Swianiewicz.

 

ZARZĄDZENIE NR 8 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na kadencję 2021–2024 >>

 

Prof. dr hab. Michał Ksawery Cyrański – dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Prof. Michał Ksawery Cyrański pracuje na Wydziale Chemii UW, w Pracowni Krystalochemii. Kieruje Wydziałowym Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów im. Jana Czochralskiego. W kadencji 2016-2020 był kierownikiem studiów doktoranckich na Wydziale Chemii.

 

Zajmuje się m.in. chemią strukturalną małych związków organicznych, układów z cykliczną delokalizacja π-elektronową, węglowodorami aromatycznymi, chemią supramolekularną kwasów boronowych, krystalochemią, inżynierią krystaliczną, efektem podstawnikowym, modelowaniem molekularnym, obliczeniami kwantowo-mechanicznymi (ab initio), strukturalnymi i energetycznymi aspektami charakteru aromatycznego układów π-elektronowych i definicją aromatyczności.

 

W 2015 roku przyznano mu nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcie naukowe prowadzące do tytułu profesora. Prof. Michał K. Cyrański jest członkiem Komitetu Krystalografii PAN.

 

Jego poprzednikiem na stanowisku dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych był prof. Jerzy Tiuryn.

 

ZARZĄDZENIE NR 292 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na kadencję 2021-2024 >>

 

 

 

Dr hab. Monika Rekowska, prof. ucz. – dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Prof. Monika Rekowska kieruje Katedrą Historii Kultury w Instytucie Historii Sztuki (Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW). Jest też kierownikiem studium doktoranckiego WNKS UW.

 

Zajmuje się głównie archeologią klasyczną, wschodniego Śródziemnomorza w okresie hellenistyczno-rzymskim, antyczną architekturą mieszkalną oraz polskimi i europejskimi zainteresowaniami starożytnościami greckimi i rzymskimi w epoce nowożytnej.

 

Prof. Rekowska prowadziła badania na stanowiskach archeologicznych we Francji, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Libii i na Cyprze. Była stypendystką rządu francuskiego, włoskiego, Andrew W. Mellon Fellowship i Fundacji Lanckorońskich.

 

Zasiadała w Senacie UW. Jest członkinią Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich Polskiej Akademii Umiejętności. Otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w roku 2014.

 

Jej poprzednikiem na stanowisku dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych był prof. Cezary Cieśliński.

 

ZARZĄDZENIE NR 10 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie powołania dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych na kadencję 2021–2024 >>