Wydział Geografii i Studiów Regionalnych oferuje studia na kierunkach: geografia i gospodarka przestrzenna. Na obu duży nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne – program studiów konstruuje się tak, by stanowiły one więcej niż połowę zajęć.

 

Studia I stopnia

Pierwsze trzy semestry są wspólne dla wszystkich studentów kierunku. Potem każdy ma możliwość ubiegania się o przyjęcie na jedną z trzech specjalności:

 

– geografia fizyczna stosowana,

– geografia społeczno-ekonomiczna stosowana,

– geoinformatyka.

Na tym kierunku student zdobywa wiedzę z zakresu kształtowania rozwoju regionalnego, jego uwarunkowań przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, administracyjnych, politycznych i międzynarodowych. Ze względu na szeroki zakres tematyczny studia mają typowo interdyscyplinarny charakter.

 

Studia II stopnia

Studenci na samym początku studiów wybierają jedną z pięciu specjalności:

 

– geoekologia i kształtowanie krajobrazu,

– hydrologia i klimatologia,

– geografia miast i turystyki,

– geografia globalizacji,

– geoinformatyka, kartografia, teledetekcja.

Podobnie jak na geografii już na początku studiów trzeba wybrać jedną z dwóch specjalności:

 

– planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego,

– urbanistyka i regionalistyka.

 

Studium Doktoranckie

Wydział umożliwia kontynuację nauki po uzyskaniu tytułu magistra w ramach Studium Doktoranckiego. Istnieje możliwość przygotowania pracy doktorskiej z zakresu geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej, ale również teledetekcji środowiska, kartografii czy dydaktyki geografii.

 

Stacjonarnie i w terenie

„Geograf jest zbyt ważną osobistością, by mógł sobie pozwolić na łazikowanie” – mówił o sobie bohater „Małego Księcia”. Każdy, kto wziął sobie do serca jego słowa, może poczuć się rozczarowany, ponieważ studenci WGiSR dużą część wiedzy i umiejętności zdobywają podczas warsztatów i ćwiczeń terenowych. Kandydaci na studia powinni się też nastawić na pracę zespołową – wiele projektów realizuje się tu wspólnie z kolegami i koleżankami z grupy.

 

Siedziba wydziału mieści się w zabytkowym Pałacu Czetwertyńskich-Uruskich przy Krakowskim Przedmieściu 30. To w tym budynku Stanisław August Poniatowski dowiedział się, że został wybrany na króla Polski.

 

Jednostka dysponuje największą pod względem zbiorów biblioteką wydziałową na UW. Na półkach znajdziemy 170 tysięcy książek i czasopism oraz ponad 117 tysięcy map i atlasów.

 

Studenci wydziału mogą korzystać ze stacji meteorologicznej nad Jeziorem Włocławskim w Murzynowie niedaleko Płocka. Znajduje się tam m.in. wyposażony w specjalistyczny sprzęt ogródek meteorologiczny, służący do mierzenia temperatury i wilgotności powietrza oraz prędkości wiatru.

 

 Co po WGSiR?

Wspólne projekty i zadania zespołowe kształtują umiejętność współpracy i komunikacji, a wszechstronny program studiów ułatwia studentom wkroczenie na dynamicznie zmieniający się rynek pracy. Wydział kształci m.in. metoorologów, synoptyków, kartografów, planistów, urbanistów, specjalistów do spraw gospodarki gruntami, rozwoju regionalnego, a także pracowników placówek geologicznych, edukacji i turystyki.