25 lat temu, w lutym 1997 roku, Senat UW podjął decyzję o przystąpieniu uczelni do programu Erasmus od roku akademickiego 1998/1999. Od tego czasu odbyło się 26 tys. wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników, przyznano stypendia o wartości 54 mln euro. Uniwersytet Warszawski jest obecnie jedną z europejskich uczelni, która wysyła największą liczbę studentów, a także zarządza projektami o największych budżetach.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej, dzięki któremu studenci, doktoranci i absolwenci mogą odbyć część studiów lub praktykę za granicą. Nauczyciele akademiccy mogą poprowadzić zajęcia w zagranicznych uczelniach partnerskich, a pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi odbyć szkolenia, podczas których mają możliwość zapoznania się m.in. z rozwiązaniami stosowanymi w innych instytucjach.

 

Program został utworzony przez Komisję Europejską w 1987 roku. Jego nazwa to akronim wyrazów EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students. Symbolicznie nawiązuje do renesansowego myśliciela – Erazma z Rotterdamu.

 

Polska dołączyła do programu Erasmus 1 marca 1998 roku, ale już w lutym 1997 roku Senat UW zdecydował o rozpoczęciu przygotowań do uczestnictwa w programie.

 

Pierwsi studenci (23 osoby) przyjechali na Uniwersytet w roku akademickim 1998/1999. Z UW wyjechało wtedy 176 studentów i 37 nauczycieli akademickich. Budżet projektu, który uczelnia otrzymała na organizację wymiany, wyniósł 442 tys. euro.

 

Od tego czasu uczelnia zrealizowała 26 tys. wyjazdów i przyjazdów. Tylko w latach 2014–2020 ok. 11,5 tys. studentów, doktorantów i pracowników UW wyjechało za granicę, a przyjechało prawie 5,5 tys. osób. Najwięcej studentów wyjechało w tym czasie do Hiszpanii, Włoch, Niemiec i Francji. Są to kraje, z których również najczęściej przyjeżdżali studenci na UW. Przeprowadzono niemal 70 projektów o łącznej wartości prawie 55 mln euro dotyczących mobilności, metod i treści kształcenia oraz zarządzania uczelnią i procesem dydaktycznym, współpracy międzynarodowej.

 

Aktualnie UW współpracuje z ok. 600 uczelniami i podmiotami zagranicznymi oraz uczestniczy w kilkunastu międzynarodowych projektach wspierających rozwój innowacji i wymianę dobrych praktyk pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego.

 

Uczestnictwo w programie przyczynia się do wzrostu umiędzynarodowienia uczelni i jej widoczności międzynarodowej. Jest także podstawą współpracy sześciu europejskich uniwersytetów Sojuszu 4EU+, którego UW jest członkiem. Więcej informacji na temat Sojuszu 4EU+ znajduje się pod adresem: https://www.uw.edu.pl/wspolpraca/4euplusalliance/.

 

Nagrody Komisji Europejskiej

Uniwersytet Warszawski jest jedną z uczelni europejskich, która wysyła największą liczbę studentów, a także zarządza programami o największych funduszach. Aktywny udział UW w programie Erasmus był kilkakrotnie nagradzany przez Komisję Europejską. Uczelnia otrzymała m.in. Złotego Erazma za największą liczbę mobilności oraz wpływ programu na zmiany instytucjonalne i wizerunek uczelni (2012), wyróżnienie za wzorcowe wdrożenie Karty Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego – Erasmus Charter for Higher Education – ECHE (2016) oraz nagrodę specjalną za całokształt działań uczelni w ramach Projektów Mobilności oraz Partnerstw Strategicznych w latach 2014–2020 (2020). Więcej na temat tej nagrody można przeczytać na stronie UW pod adresem: https://www.uw.edu.pl/uw-nagrodzony-za-osiagniecia-w-programie-erasmus/.

 

Nowa perspektywa budżetowa

W grudniu 2021 roku Komisja Europejska przyjęła porozumienie polityczne zawarte między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi UE w sprawie nowego programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności, o łącznym budżecie 27,2 mld euro. W tym samym miesiącu KE przyznała Uniwersytetowi Kartę Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education), tj. prawo ubiegania się o fundusze programu Erasmus+ w latach 2021–2027 we wszystkich sektorach edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Karta określa podstawowe zasady, które instytucja musi spełniać przy organizowaniu i realizacji wysokiej jakości mobilności i współpracy. Senat UW przyjął dokument 2 lipca 2021 roku. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach: https://www.uw.edu.pl/uw-z-akredytacja-eche/ oraz http://bwz.uw.edu.pl/karta-erasmus-2021-2027-eche/.