15 europejskich uniwersyteckich stowarzyszeń zainicjowało kampanię, której celem jest popieranie działań na rzecz zwiększenia budżetu UE poświęconego realizacji programu „Horizon Europe”. W akcję włączyło się ponad 300 uczelni, ośrodków badawczych i innych organizacji. Wśród sygnatariuszy apelu jest również Uniwersytet Warszawski.

„Seize our common future” to apel europejskiego środowiska naukowego o przeznaczenie większych środków na realizację projektów w ramach „Horizon Europe”. Jest on programem inwestycyjnym Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji, przewidzianym do realizacji na lata 2021-2027. Ma on na celu m.in. wsparcie bazy naukowej i technologicznej UE, a także przestrzeni badawczej w Europie, zwiększenie europejskich zdolności dotyczących innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy, jak również realizację priorytetów obywateli.

 

Zaproponowany przez Komisję Europejską budżet na realizację programu „Horyzont Europa” wynosi 100 mld euro.

 

Z inicjatywy 15 organizacji zrzeszających europejskie uczelnie przygotowano kampanię zmierzającą do przekonania liderów państw członkowskich UE oraz instytucji europejskich o konieczności podniesienia limitu środków przeznaczonych na inwestycje związane z badaniami i innowacjami. W ramach #EUInvestInKnowledge europejskie środowisko naukowe przygotowało apel „Seize our common future”.

 

Sygnatariusze uzasadniają w nim potrzebę zwiększenia budżetu w zakresie „Research&Innovation”, wskazując wpływ badań i innowacji m.in. na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju, a także podejmowanie skutecznych działań wobec społecznych, ekonomicznych i ekologicznych wyzwań XXI wieku.

 

W akcję #EUInvestInKnowledge włączyło się ponad 300 uczelni, ośrodków badawczych i innych europejskich organizacji. Wśród nich znajduje się też Uniwersytet Warszawski.