Na Uniwersytecie Sorbońskim odbyło się doroczne spotkanie przedstawicieli sześciu uczelni badawczych należących do Sojuszu 4EU+: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu Kopenhaskiego i Uniwersytetu w Mediolanie. Podczas dwudniowego spotkania rozmawiano m.in. o dotychczasowej działalności Sojuszu oraz o planach na przyszłość.

W Annual Meeting Sojuszu 4EU+ wzięli udział rektorzy, prorektorzy zajmujący się kształceniem i sprawami naukowymi, członkowie Steering Committee, badacze zaangażowani w prace nad projektami naukowymi, pracownicy administracyjni oraz studenci.

Wydarzenie było okazją do bezpośredniego kontaktu (face to face) i zacieśnienia współpracy między uczelniami partnerskimi. Pierwszego dnia na kampusie Pierre i Marie Curie członkowie grup roboczych z uczelni należących do konsorcjum: grupy ds. kształcenia, mobilności, komunikacji, studentów i wsparcia rozmawiali o tym, co udało się osiągnąć przez ostatni rok prac, o wyzwaniach i inicjatywach, których zamierzają się podjąć w najbliższych miesiącach. W tym samym czasie przedstawiciele władz uczelni 4EU+ dyskutowali na temat osiągnięć konsorcjum, kwestii organizacyjnych i budżetowych.

 

 

W trakcie spotkania 4EU+ rektorzy sześciu członkowskich uniwersytetów podpisali umowę dotyczącą wspólnej realizacji projektu European Universities. 4EU+ był jednym z 17 konsorcjów, które w czerwcu otrzymały grant w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej na rozwój współpracy w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności. Więcej informacji >>

 

Następnie odbyła się sesja plenarna w Grand Salon Uniwersytetu Sorbońskiego, w której uczestniczyli reprezentanci uczelni oraz zaproszeni goście – ambasadorzy Czech, Niemiec, Danii, Polski we Francji, przedstawicielka francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego oraz partnerzy stowarzyszeni.

 

Słowa powitania wygłosili rektorzy uniwersytetów Sojuszu. Każdy z nich przemawiał w języku ojczystym oraz po angielsku. Miało to na celu podkreślenie, jak ważna dla sojuszu jest idea wielojęzyczności i wielokulturowości.

 

– Dwa lata temu rozpoczęliśmy pracę nad powołaniem wspólnego przedsięwzięcia uniwersytetów europejskich. Jestem bardzo szczęśliwy, że dzisiaj możemy przejść do następnych etapów tego działania. Możemy śmiało powiedzieć, że uniwersytety europejskie pracują na rzecz przyszłości naszego kontynentu – powiedział podczas uroczystości prof. Marcin Pałys, rektor UW.

 

Prof. Antonella Baldi, prorektor z Uniwersytetu w Mediolanie przedstawiła wszystkim zgromadzonym działania, które udało się zrealizować (progress report 4EU+), prof. Milena Kralickova, prorektor z Uniwersytetu Karola mówiła o rozpoczęciu przedsięwzięcia European Universities, które uczelnie będą wspólnie podejmować w ramach programu Erasmus +. Głos zabrali również przedstawiciele studentów i partnerów stowarzyszonych.

 

Drugi dzień Annual Meeting poświęcony był programom flagowym 4EU+ dotyczącym zdrowia i zmian demograficznych w środowisku miejskim; Europy w zmieniającym się świecie: zrozumienia gospodarek, kultur i języków; transformacji nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych; bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju.

 

Koordynatorzy czterech flagshipów oraz badacze zaangażowani w pracę nad projektami prowadzili debatę na temat pogłębienia współpracy w dziedzinie kształcenia i badań oraz przyszłych inicjatyw, do których zostaną zaproszeni naukowcy i studenci 4EU+.

 

Annual Meeting w Paryżu odbył się w dniach od 21 do 22 października. W następnym roku członkowie społeczności 4EU+ spotkają się w Pradze.

 

Zapis spotkania plenarnego, które odbyło się 21 października, jest dostępny online: