Uniwersytet Warszawski jest liderem wśród polskich beneficjentów programu Horyzont 2020 pod kątem liczby realizowanych oraz koordynowanych projektów w latach 2014-2020. UW otrzymał także najwyższą kwotę dofinansowania na rozwój badań i innowacji wśród polskich instytucji naukowych – blisko 32 mln euro według analizy przeprowadzonej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE opublikował analizę środków uzyskanych przez polskie instytucje w ramach dobiegającego końca programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, największego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Analiza dotyczy okresu obowiązywania programu, czyli lat 2014-2020 (według danych z 3 września 2020 r.).

 

Najwięcej środków finansowych wśród instytucji naukowych na rozwój badań i innowacji w kraju pozyskał Uniwersytet Warszawski. UW jest także liderem wśród polskich beneficjentów programu Horyzont 2020 pod kątem liczby realizowanych oraz koordynowanych projektów – uczestniczy w 105 projektach, z czego 20 koordynuje. Łączna suma dofinansowania otrzymanego przez UW to blisko 32 mln euro.

 

– To dla nas olbrzymi powód do dumy. Uniwersytet Warszawski w największym stopniu zwiększył udział Polski w programie Horyzont 2020, pozyskując niemal 32 mln euro na rozwój badań i innowacji w kraju. Uniwersytet Warszawski jest także podmiotem, który koordynuje projekty o największej wartości – 16,5 mln euro – mówi prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań.

 

W ramach działań realizowanych przez Uniwersytet Warszawski w programie Horyzont 2020 znajdują się: granty Europejskiej Rady ds. Badań (ERC), projekty badawczo-innowacyjne (Research and Innovation Actions), projekty innowacyjne (Innovation Actions), projekty koordynacyjno-wspierające (Coordination and Support Actions) oraz działania Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions).

 

Wśród wszytskich organizacji, które pozyskały największe dofinansowanie w Polsce, UW zajmuje II miejsce (za funduszem Fundingbox Accelerator Sp. z o.o). Na kolejnych miejscach w klasyfikacji znalazły się także: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN z wynikiem ponad 31 mln euro oraz Narodowe Centrum Nauki, które uzyskało ponad 19 mln euro.

 

 

Polska zajmuje 18. miejsce wśród beneficjentów programu Horyzont 2020, z łączną kwotą dofinansowania 659,49 mln euro. Polskie instytucje uczestniczą w 1749 projektach, z czego 295 koordynują. W sumie ze środków programu korzystają 832 krajowe instytucje.

 

Raport z uczestnictwa polskich instytucji w programie Horyzont 2020 Krajowego Punktu Kontaktowego nie obejmuje danych dotyczących projektów Partnerstw Publiczno-Publicznych (P2P) oraz projektów realizowanych w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – Knowledge & Innovation Communities (EIT-KICs), w ramach których Uniwersytet Warszawski jest bardzo aktywny (zdobył finansowanie na blisko 60 projektów EIT, na kwotę prawie 4 mln euro). Bieżące statystyki nie uwzględniają także m.in. 2 ostatnich grantów ERC, które otrzymali dr Wojciech Czerwiński oraz dr Michał Pilipczuk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

 

Program Horyzont 2020 zostanie zastąpiony przez nowy program przewidziany na lata 2021-2027, z łącznym finansowaniem w wysokości ok. 90 mld euro. Jednym z najważniejszych celów nowego programu ramowego jest walka z pandemią COVID-19 i spowodowanym nią kryzysem gospodarczym.

 

 

Prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań, podsumował aktywność Uniwersytetu Warszawskiego w programie Horyzont 2020 i potencjał naukowy uczelni:

 

Na Uniwersytecie Warszawskim wspieramy potencjał naukowy, staramy się przede wszystkim stworzyć optymalne warunki do pracy badawczej, inwestujemy w infrastrukturę, prowadzimy wewnętrzne programy grantowe. W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” realizujemy działania, które sprzyjają pozyskiwaniu prestiżowych międzynarodowych projektów, a także wspomagają ich skuteczną realizację.

 

Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych oraz sekcje obsługi badań naukowych i sekcje finansowe w poszczególnych jednostkach, zapewniają obsługę administracyjną i finansową projektów. Pracownicy BMPB aktywnie poszukują kandydatów na wnioskodawców, pomagają w planowaniu ścieżki rozwoju kariery naukowej, organizują spotkania mentoringowe, warsztaty i konsultacje indywidualne.

 

Dotychczasowi laureaci grantów ERC dzielą się swoimi doświadczeniami z innymi naukowcami, którzy zamierzają ubiegać się o grant. Stają się mentorami młodszych kolegów, recenzują pomysły naukowe, opiniują wnioski, odbywają spotkania indywidualne, a także uczestniczą w panelach próbnych przed drugim etapem konkursu (Starting Grants i ERC Consolidator Grants), do których zapraszani są eksperci spoza UW, również naukowcy zagraniczni.

 

Te wszystkie działania są jednak tylko dodatkiem do talentu naszych naukowców. Bez nich nawet najlepszy system wsparcia czy najnowocześniejsza aparatura nic by nie dały.