Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki drugiej edycji programu im. Stanisława Ulama. Dziewięcioro badaczy z zagranicy otrzymało stypendia na czas pobytu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Program im. Stanisława Ulama ma na celu zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Zagraniczni badacze przyjeżdżający do Polski – zarówno doświadczeni, jak również naukowcy na początku swojej kariery – mają wzmocnić potencjał badawczy instytucji przyjmującej oraz zaangażować się w prowadzone badania i dydaktykę.

 

Do tegorocznej edycji programu zgłosiło się ponad 340 osób zainteresowanych badaczy z zagranicy. Stypendia – 10 tys. zł miesięcznie na czas wizyty naukowej w Polsce – otrzymało 76 naukowców. Dziewięcioro z nich przyjedzie na Uniwersytet Warszawski:

  • dr Alexander Sarantis (Römisch-Germanisches Zentralmuseum RGZM), opiekun: dr hab. Robert Wiśniewski (Wydział Historii UW);
  • dr Elsa Yvanez (University of Copenhagen), opiekun: dr Magdalena M. Woźniak (Centrum Archelogii Śródziemnomorskiej UW);
  • dr Matthew Blackburn (University of Uppsala), opiekun: dr hab. Alicja Curanović (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW);
  • dr Gian Maria Greco (Autonomous University of Barcelona), opiekun: dr hab. Agnieszka Szarkowska (Wydział Lingwistyki Stosowanej UW);
  • dr Antonio Enea Romano (University of Antioquia), opiekun: dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. ucz. (Wydział Fizyki UW);
  • dr Alexandr Svetlicinii (University of Macau, Chiny), opiekun: dr hab. Maciej Bernatt (Wydział Zarządzania UW);
  • dr Juan Camilo López Carreño (University of Wolverhampton), opiekun: dr hab. Magdalena Stobińska (Wydział Fizyki UW);
  • dr Ivana Brekalo (Georgetown University), opiekun: prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (Wydział Chemii UW);
  • dr Oleksandr Gamayun (University of Amsterdam), opiekun: dr Miłosz Panfil (Wydział Fizyki UW).

Dr Gian Maria Greco na UW będzie realizował projekt „Multidimensional Assessment of Subtitling Quality” (MASQ) dotyczący jakości napisów w produkcjach audiowizualnych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w Laboratorium Przekładu Audiowizualnego AVT Lab w Instytucie Lingwistyki Stosowanej.

 

– Dr Gian Maria Greco obronił doktorat na Uniwersytecie w Salento. Studiował również translatorykę i przekład audiowizualny na Uniwersytecie Macerata we Włoszech oraz Uniwersytecie w Roehampton w Wielkiej Brytanii. Jest też stypendystą programu Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship, w ramach którego realizował projekt o dostępności mediów na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie – mówi dr hab. Agnieszka Szarkowska z Wydziału Lingwistyki Stosowanej.  – Naukowiec ma również bogate doświadczenie zawodowe w dziedzinie dostępności mediów i tłumaczeń audiowizualnych w sektorze NGO. Możliwość goszczenia badacza na UW będzie wyjątkową okazją do uzupełnienia kompetencji posiadanych obecnie przez zespół AVT Lab i ILS. Dr Greco jest powszechnie uznawany za jednego z głównych twórców podejścia zwanego „badaniami nad dostępnością” (accessibility studies). Jego pobyt poszerzy zakres prowadzonych przez nas obecnie badań, a także wzmocni międzynarodowe powiązania naszej uczelni i jej wpływ na badania w skali międzynarodowej – dodaje dr hab. Agnieszka Szarkowska.

 

Pracujący na Uniwersytecie w Uppsali dr Matthew Blackburn przyjedzie na Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, gdzie będzie pracował nad zagadnieniami dotyczącymi m.in. współczesnej polityki rosyjskiej.

 

– Dr Blackburn to młody badacz z bogatym doświadczeniem międzynarodowym, od lat zajmujący się zagadnieniami rosyjskiego nacjonalizmu oraz procesu samoidentyfikacji Rosji. Podczas pobytu na UW dr Blackburn będzie kontynuował swoje badania nad dyskursem o Rosji jako odrębnej cywilizacji uwzględniając zarówno perspektywę instytucji władzy jako i przeciętnych obywateli. Wyniki swoich badań zaprezentuje na seminarium, a także będzie miał możliwość opublikować je w jednym z czasopism WNPiSM – tłumaczy dr hab. Alicja Curanović  z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. – Współpraca z dr Blackburn sprzyja umiędzynarodowieniu badań nad Rosją prowadzonych na naszym wydziale. Planujemy zacieśnić współpracę zwłaszcza z Instytutem Badań nad Rosją i Eurazją (IRES) z Uniwersytetu w Uppsali, m.in. poprzez zainicjowanie badań nad zjawiskami we współczesnej rosyjskiej polityce będących pokłosiem przeszłości imperialnej – dodaje badaczka z UW.

 

Dr Oleksandr Gamayun na Wydziale Fizyki UW będzie zaangażowany w pracę nad projektem „Non-equilibrium dynamics in quantum and classical one dimensional system”.

 

– Na Uniwersytecie Warszawskim dr Oleksandr Gamayun będzie zajmował się teoretycznym opisem kwantowych przewodników. Są to układy w których efekty fizyki kwantowej i silnych korelacji pomiędzy elektronami prowadzą do fascynujących zjawisk takich jak frakcjonalizacja ładunku elektronu czy rozdzielenie spinu od ładunku elektronu. Celem naszych wspólnych badań będzie stworzenie efektywnego modelu pozwalającego opisać zjawiska transportu i dochodzenia do równowagi w takich układach – mówi dr Miłosz Panfil z Wydziału Fizyki UW.

 

Dr Alexandr Svetlicinii będzie gościł na UW w Centrum Studiów Antymononopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania. Będzie prowadził przedsięwzięcie „Competition Law and Foreign Investment Screening for  the State-Owned Enterprises: the Experience of Poland”.

 

– W ramach swojego pobytu prowadzić będzie badania nad stosowaniem prawa konkurencji Unii Europejskiej wobec działalności chińskich spółek skarbu państwa i inwestycji chińskich w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Jego wizyta umożliwi dyskusję w spornych kwestiach dotyczących polityki gospodarczej Unii Europejskiej wobec inwestycji chińskich i będzie wpisywać się w prowadzone przez mnie w ramach Centrum Studiów Antymononopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania UW  międzynarodowe badania nad stosowaniem prawa konkurencji wobec spółek skarbu państwa w Europie i roli państwa w kształtowaniu konkurencji rynkowej. Przewiduję udział dr Svetlicinii w naszych konferencjach i publikacjach w tym w anglojęzycznym Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies – wyjaśnia dr hab. Maciej Bernatt z Wydziału Zarządzania.

 

Pełna lista stypendystów dostępna jest na stronie NAWA: nawa.gov.pl.