Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (WUW) powstały w 1956 r. i stanowią integralną część Uniwersytetu Warszawskiego. WUW wydają publikacje naukowe i edukacyjne, których autorami są zarówno pracownicy UW, jak i uznani badacze z innych ośrodków. Oferują też przekłady prac obcojęzycznych wnoszących istotny wkład w rozwój nauki. Dziś coraz więcej publikacji WUW jest dostępnych w wersji elektronicznej (w tym w wolnym dostępie).

 

WUW publikują przede wszystkim monografie (w tym również książki powstałe na bazie rozpraw doktorskich oraz rozprawy habilitacyjne), materiały konferencyjne, podręczniki akademickie, edycje krytyczne oraz serie książkowe. Rocznie wydają około 150 książek i kilkanaście czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, jak również nauk ścisłych i przyrodniczych. Misją WUW jest publikowanie wartościowych książek naukowych i docieranie z nimi zarówno do polskiego, jak i do zagranicznego czytelnika. Promują za granicą osiągnięcia polskiej nauki, a w Polsce – dokonania zagranicznych badaczy, przyczyniając się w ten sposób do międzynarodowej wymiany naukowej. Rokrocznie książki WUW zdobywają nagrody w konkursach branżowych.

 

Wobec wszystkich propozycji wydawniczych zgłaszanych do WUW stosowane są ustalone procedury recenzowania publikacji naukowych, jak również zasady etyki wydawniczej, w celu zapobiegania nieuczciwym praktykom wydawniczym, w zgodzie z wytycznymi Committee on PublicationEthics (COPE). W procesie wydawniczym WUW współpracuje z zespołem wysoko wykwalifikowanych redaktorów, korektorów, grafików i specjalistów DTP, dzięki którym publikacje Wydawnictw utrzymują wysoki poziom edytorski.

 

Wydawnictwa UW znajdują się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszonym przez MNISW. W 2019 r. WUW przeszły również pozytywnie proces ewaluacji w bazach Scopus i Web of Science i od 2020 roku publikacje książkowe Wydawnictw są sukcesywnie wprowadzane do tych baz.