Archiwum UW jest ogólnouczelnianą jednostką o podwójnym statusie – pracowni naukowo-badawczej oraz administracyjnej. Archiwum gromadzi i udostępnia dokumentację jednostek Uniwersytetu. Przechowuje także spuścizny osób związanych z uczelnią. Dokumentacja studencka z lat 1915-1939, powojenne akta studentów WL, WFARM, WWET, WTK i STP oraz akta ogólne Uniwersytetu znajdują się w siedzibie przy Krakowskim Przedmieściu. Natomiast dokumentacja studencka, przewody doktorskie, habilitacyjne, profesorskie oraz akta osobowe po 1945 roku mieszczą się przy Smyczkowej.