Opracowany przez naukowców z Wydziału Psychologii UW projekt znalazł się na liście rankingowej podmiotów, które otrzymały finansowanie w ramach programu Horyzont 2020. Środki pozyskane dzięki uczestnictwu w Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks umożliwią nie tylko realizację badań. W ten sposób UW po raz pierwszy zostanie liderem międzynarodowego konsorcjum dążącego do wyszkolenia młodego pokolenia kreatywnych naukowców.

Finansowany przez Komisję Europejską program Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks zakłada organizację innowacyjnych sieci szkoleniowych prowadzonych przez grupę współpracujących ze sobą europejskich instytucji. Wyróżnienie dla projektu SAPIENS równoznaczne jest z objęciem roli zarządzającego takim konsorcjum przez UW. Uniwersytet pokieruje pracami nad utworzeniem sieci treningowej, w ramach której doktoranci otrzymają wsparcie w postaci szkoleń oraz zwiększenia możliwości ich zatrudnienia w jednostkach naukowych.

 

W skład konsorcjum wchodzi wiele europejskich szkół wyższych. Wymienić tu można m.in. uniwersytety w Cambridge, Uppsali, Utrechcie, Gandawie, Londynie oraz Rzymie. Istotną jego częścią są również partnerzy technologiczni zajmujący się nowoczesnymi metodami rejestracji danych behawioralnych i mózgowych, a także algorytmami analizującymi zachowanie. Należą do nich m.in.: polski start-up Harimata, brytyjski Phier, holenderskie VicarVision oraz iMotions, islandzkie Mentis Cura i PaternVision. Komunikację społeczną dotyczącą wyników badań będzie rozwijać brytyjski start-up BabyBrains, a implikacjami dla polityki społecznej zajmie się polska Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego.

 

Fundusze z budżetu programu Horyzont 2020 na innowacyjne sieci szkoleniowe otrzymał zespół pod kierownictwem dr. hab. Przemysława Tomalskiego z Wydziału Psychologii UW. Środki przeznaczone będą na realizację projektu SAPIENS.

 

Prowadzone w jego ramach badania mają na celu określenie wczesnodziecięcych mechanizmów, dzięki którym wpływ na odpowiedzialne za rozwój społeczny funkcje mózgu dziecka mają interakcje z innymi ludźmi. Pierwsze trzy lata życia są kluczowe dla długoterminowego rozwoju, zdrowia i dobrostanu dzieci, ponieważ w tym okresie kształtują się podstawowe funkcje mózgu społecznego. Organ ten jest wówczas znacznie bardziej podatny na niekorzystny wpływ środowiska czy obciążenia genetyczne, co ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia genezy zaburzeń rozwoju.

 

Projekt SAPIENS zakłada zaangażowanie piętnastu doktorantów w program szkoleniowy dotyczący zintegrowanych badań nad rozwojem (ang. developmental science). Młodzi naukowcy będą pracować nad własnymi projektami oraz uczestniczyć w kursach poświęconych nowym metodom badań, dobrym praktykom w zakresie Otwartej Nauki czy umiejętności współpracy z przedstawicielami biznesu oraz wdrażania innowacji.

 

Przyjmuje się, że wyniki badań pozwolą na opracowanie podstaw przewidywań ścieżek rozwoju u dzieci typowych i tych z ryzykiem zaburzeń. Projekt przyczyni się też do stworzenia nowych narzędzi wczesnej diagnostyki i monitorowania postępów terapii zaburzeń rozwoju, takich jak ASD i ADHD.