Brak części rozporządzeń zawierających kluczowe uregulowania dotyczące systemu szkolnictwa, odchodzenie od rozwiązań na rzecz jakości w niektórych aktach wykonawczych, różne traktowanie humanistyki i nauk społecznych oraz pozostałych dziedzin, brak wzrostu nakładów budżetowych na naukę – takie przeszkody w efektywnym wdrażaniu nowej ustawy na uczelniach wskazała Uniwersytecka Komisja Nauki. UKN, której członkami są prorektorzy polskich uniwersytetów zajmujący się na swoich uczelniach kwestiami badawczymi, zebrała się 21 stycznia na Uniwersytecie Warszawskim.

 

W uchwale prorektorzy apelują do środowiska akademickiego o wsparcie zmian, których celem jest zwiększenie autonomii uczelni, ich umiędzynarodowienie, podniesienie jakości badań i kształcenia oraz spójności wymiarze regionalnym. Zwrócili się także do władz państwowych o wprowadzenie rozwiązań służących jakości oraz przyjęcie długofalowej strategii dotyczącej zwiększenia środków finansowych przeznaczanych na naukę.

 

Uchwała 1/2019 Uniwersyteckiej Komisji Nauki z 21 stycznia 2019 r.