Komisja Europejska przyznała 17 sojuszom uczelni grant na rozwój współpracy w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności. Sieci uczelni otrzymały status European University. Jedną z nich jest sojusz 4EU+. Prof. Marcin Pałys, rektor UW, wyjaśnia, co to oznacza dla naukowców, studentów i pracowników administracji uczelni partnerskich 4EU+.

4EU+ to sojusz sześciu europejskich uczelni badawczych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu Kopenhaskiego oraz Uniwersytetu w Mediolanie. 28 lutego 4EU+ złożył wniosek w pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. 26 czerwca KE opublikowała na swojej stronie wyniki. Wśród laureatów jest konsorcjum 4EU+. Więcej informacji >>

 

W filmiku prof. Marcin Pałys, podkreśla zadania sojuszu 4EU+ oraz korzyści, jakie będą mieli naukowcy, studenci oraz pracownicy administracji uniwersytetów.

 

Dzięki sojuszowi 4EU+ studenci sześciu uczelni będą mogli wziąć udział m.in. w:

• różnego rodzaju programach mobilności studenckiej (od tradycyjnych programów wymiany po wyjazdy na intensywne kursy, szkoły letnie i tzw. mobilność wirtualną)

• Collaborative interactive learning: wspólnych zajęciach online z udziałem studentów i wykładowców co najmniej dwóch uniwersytetów sojuszu

• seminariach licencjackich i magisterskich współprowadzonych przez promotorów z przynajmniej dwóch uczelni

• kursach ogólnych prowadzonych przy udziale partnerów stowarzyszonych, dotyczących m.in. aktywnego obywatelstwa europejskiego, przedsiębiorczości i umiejętności posługiwania się mediami i technologiami informacyjnymi

• wydarzeniach integracyjnych dla społeczności studenckiej wszystkich sześciu uczelni partnerskich

 

Naukowcy będą mogli pogłębić współpracę w dziedzinie badań. Powstało ponad 100 wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych i podnoszących kompetencje pracowników. Większość z nich dotyczy programów flagowych, tzw. flagshipów.

 

 

Pracownicy administracji uczelni należących do sojuszu 4EU+ będą mogli uczestniczyć w konferencjach, tematycznych warsztatach, zajęciach typu peer learning (partnerskiego uczenia się) oraz innych przedsięwzięciach związanych z mobilnością.

 

Rok intensywnej pracy

Od podpisania w marcu 2018 deklaracji dotyczącej stworzenia sojuszu uczelnie zorganizowały szereg spotkań, w których uczestniczyli studenci, naukowcy, pracownicy administracji i przedstawiciele władz uczelni. Spotkania rektorów i prorektorów uczelni 4EU+ odbywały się rotacyjnie na każdej z uczelni partnerskich. Naukowcy wzięli udział w tematycznych warsztatach. Powstały grupy robocze, m.in. grupa ds. edukacyjnych, PR i mobilności. Współpraca objęła również uczelniane ośrodki transferu technologii i biblioteki. Deklarację kooperacji podpisały również uczelniane chóry.

 

Więcej informacji o sojuszu 4EU+