6 czerwca rozpoczęły się zapisy na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz na część studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024. Podobnie jak w poprzednim roku, UW przygotował też ofertę dla kandydatów z Ukrainy. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 20 lipca.

Na Uniwersytecie Warszawskim można studiować kierunki humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, a także interdyscyplinarne i w całości prowadzone w języku angielskim. W ofercie znajduje się około 200 programów. Ze wszystkimi dostępnymi w roku akademickim 2023/2024 można się zapoznać na stronie Biura ds. Rekrutacji UW.

Harmonogram rekrutacji
 • 6 czerwca: rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)
 • 7 lipca: ostatni dzień rejestracji w IRK
 • 20 lipca: ogłoszenie wyników rekrutacji
 • 21, 24–25 lipca: pierwsza tura składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia.

Pełny harmonogram rekrutacji >>

Informacje na temat wymaganych dokumentów >>

 

Terminy rekrutacji na pozostałe studia, w tym na część studiów w języku angielskim oraz studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, na których nie obowiązuje ww. harmonogram, a także na studia drugiego stopnia, określone zostały w załączniku nr 4 do uchwały nr 147 Senatu UW z 18 maja 2022 roku. Są również opublikowane przy każdym kierunku studiów w systemie IRK (w zakładkach „OFERTA” i „REKRUTACJA”).

Nowe kierunki studiów

Wśród nowych kierunków studiów na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024 znajdują się:

 • biofizyka, stacjonarne, pierwszego stopnia;
 • Quantum Physics and Chemistry – Individual Research Studies, stacjonarne, drugiego stopnia (studia w języku angielskim);
 • geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii, stacjonarne, pierwszego stopnia;
 • kierunek lekarski, stacjonarne, jednolite magisterskie  (zostanie otwarty pod warunkiem wyrażenia zgody przez Ministra Edukacji i Nauki);
 • Social and Public Policy, stacjonarne, pierwszego stopnia;
 • cyberbezpieczeństwo, stacjonarne, drugiego stopnia;
 • polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze, stacjonarne, drugiego stopnia;
 • polityka publiczna, stacjonarne, drugiego stopnia;
 • nanoinżynieria, stacjonarne, drugiego stopnia (rekrutacja od semestru letniego);
 • History of Ancient Mediterranean Civilizations, stacjonarne, drugiego stopnia;
 • EU Energy and Climate Law, stacjonarne, drugiego stopnia.

W rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych. Na niektórych kierunkach będą prowadzone dodatkowe egzaminy wstępne (tzw. sprawdziany predyspozycji).

 

Ze statystykami rekrutacyjnymi oraz informacjami o tym, ilu kandydatów ubiegało się o jedno miejsce na UW w poprzednich latach, można zapoznać się na stronie Biura ds. Rekrutacji UW.

 

Rekrutacja dla kandydatów z Ukrainy

Tak jak w roku poprzednim określono limity miejsc na poszczególnych kierunkach studiów wyłącznie dla obywateli Ukrainy, przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. W roku akademickim 2023/2024 dostępnych będzie łącznie niemal 1000 takich miejsc. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w uchwale nr 147 Senatu UW z 18 maja 2022 roku w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024.

 

Kandydaci z Ukrainy będą mogli ubiegać się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Warszawskim poprzez przygotowany przez UW we współpracy z Międzyuniwersyteckim Centrum ds. Informatyzacji ogólnopolski system Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy.

 

Kierunek lekarski

W tym roku po 70 latach przerwy na UW powróci nauczanie na kierunku lekarskim. 10 stycznia rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak złożył wniosek do Ministra Edukacji i Nauki o wyrażenie zgody na utworzenie i uruchomienie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2023/2024.

 

16 listopada na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Warszawskiego jednomyślnie został przyjęty program studiów na kierunku lekarskim. Zgodnie z założonym planem kształcenie przyszłych lekarzy na UW rozpocznie się od roku akademickiego 2023/2024. Minister zdrowia przekazał uczelni symboliczny czek opiewający na kwotę 40 mln zł obligacji skarbowych na działania związane z utworzeniem studiów na kierunku lekarskim.

 

Senat określił także szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na kierunek lekarski, w tym zasady dotyczące przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz proponowany limit przyjęć (ten ostatni wymaga zatwierdzenia w drodze rozporządzenia przez ministra zdrowia). Na pierwszy rok studiów planuje się przyjęcie 60 osób.

 

Informacje o rekrutacji na kierunek lekarski znajdują się na stronie IRK UW >>

Rekrutacja na kierunek lekarski trwa do 12 lipca.

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów tematycznych

Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów w roku akademickim 2023/2024 określa uchwała nr 452 Senatu UW z 26 czerwca 2019 roku ws. zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2023/2024 wraz z załącznikiem (z późn. zm.).

 

Uprawnienia wynikające z uzyskania tytułu laureata lub finalisty w procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na UW w roku akademickim 2023/2024 przysługują osobom posiadającym zaświadczenie laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, wydane nie wcześniej niż w roku szkolnym 2019/2020.

 

Decydująca o przyznaniu zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego jest informacja zamieszczona przez organizatora olimpiady lub konkursu na zaświadczeniu o uzyskanym tytule. Jeżeli w ramach danej olimpiady lub konkursu wydawane jest zaświadczenie ze wskazaniem konkretnej uczelni, kierunku, specjalności, na jakich przysługują ulgi, zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego można uzyskać wyłącznie na studia wskazane w zaświadczeniu. Po zakwalifikowaniu na studia kandydat musi przedłożyć oryginał zaświadczenia wraz z innymi dokumentami.

 

Informacje o rekrutacji na studia na UW laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów znajdują się na stronie Biura ds. Rekrutacji UW.