W semestrze zimowym 2020/2021 na Uniwersytecie Warszawskim online prowadzone będą zajęcia dydaktyczne, lektoraty, egzaminy czy dyżury wykładowców. Jeżeli zajęcia, ze względu na swoją specyfikę, wymagają bezpośredniego kontaktu prowadzącego ze studentami będą prowadzone stacjonarnie, z zachowaniem wymogów sanitarnych.

7 września prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podpisał zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia w najbliższym semestrze.

 

Wg zarządzenia rektora UW z 7 września zajęcia w semestrze zimowym roku 2020/2021 odbywać się będą w formie zdalnej. Jednak zarządzenie pozwala także w uzasadnionych przypadkach na organizację zajęć w formie stacjonarnej. Katalog takich wyjątków jest szeroki, są to m.in. zajęcia o charakterze laboratoryjnym, terenowym lub integrującym studentów pierwszego roku studiów. O tym, które zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej, zdecydują wydziały/jednostki dydaktyczne. Organizacja takich zajęć wymaga od uczelni zachowania wszelkich wymogów sanitarnych. Tam, gdzie liczba osób na danym kierunku jest mniejsza, organizacja zajęć w formie stacjonarnej będzie częstsza niż w przypadku kierunków, na których studiuje bardzo wiele osób. Listę takich zajęć wydziały/jednostki dydaktyczne przedstawią do 21 września.

 

W przypadku zajęć w formie zdalnej nauczyciele akademiccy UW są zobowiązani do wykorzystywania w nauczaniu jednolitych narzędzi informatycznych wskazanych przez prodziekanów ds. studenckich. Będą to narzędzia video (np. Google Meet, Zoom, platforma Kampus). Zajęcia będą mogły mieć dwie formy:

  • nagrań wykonanych wcześniej (forma asynchroniczna),
  • zajęć na żywo (forma synchroniczna).

 

Wykładowcy mogą również korzystać z kontaktu mailowego ze studentami lub np. różnych narzędzi pakietu G Suite. Są to jednak formy dodatkowe (podstawą będzie kontakt video).

 

Zdalnie mają odbywać się egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, egzaminy dyplomowe, a nawet, gdy to możliwe, zajęcia z wychowania fizycznego. Zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz lektoraty języków obcych nowożytnych będą prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym.